3.6 XML shēmas publicēšana

VISS XML shēmu kataloga izmantošana


Ieteikuma numurs

SP-01

Ieteikuma būtība


VISS XML shēmu katalogs jālieto kā primārā XML shēmu krātuve, kamēr specifiskā shēma tiks lietota tikai konkrētas iestādes ietvaros. Jālieto centralizēti definēti VISS XML shēmu kataloga datu tipi un jau izveidotās XML struktūru hierarhijas.

Obligātums


Vēlama

Paskaidrojums


VISS XML shēmu kataloga lietošana nodrošinās sadarbspēju un XML shēmu atkārtotu izmantojamību.