1. XML shēmas jēdziens

XML shēmas dokuments, shēmas dokuments, XML shēma vai shēma ir XML shēmas datne ar paplašinājumu .xsd, kas satur vienu vai vairākus XML shēmas elementus un kas definē XML dokumenta vai ziņojuma saturu. XML shēmu izstrādes vadlīniju dokumenta ietvaros termini XML shēmas dokuments, shēmas dokuments, XML shēma vai shēma tiek lietoti ar vienu un to pašu nozīmi, norādot uz shēmas elementu kopu; tie izteikti XML valodā un aprakstīti saskaņā ar W3C rekomendācijām. XML datu datnēm ir plašinājums .xml.

Definīciju kopumu, kas ir specifisks kādai priekšmetiskai sfērai, jādefinē piemērotās vārdtelpas iekšienē. Integrācijas uzdevumos reti tiks izmantotas atsevišķas XML shēmas, parasti tiek lietots saistīto XML shēmu kopums, kas apraksta konkrētu priekšmetisko sfēru un ko identificē ar vienu vārdtelpas (namespace) identifikatoru. Tātad, veidojot XML shēmu hierarhiju, jāveic to veidojošo XML shēmas dokumentu versiju kopējā kontrole un identificēšana.

Hierarhijas ietvaros XML shēmu savstarpējā izmantošana (sasaiste) notiek ar xs:include palīdzību.

Jaunizveidotā hierarhija būs pieejama no citas arhitektūras shēmas hierarhijas vai ziņojumu shēmas, izmantojot xs:import mehānismu. Visas references uz hierarhiju lietos šīs shēmas vārdtelpu.

Citu shēmu lietošanas ierobežojumi

Šobrīd labs izstrādāto vadlīniju dokumentu praktiskā pielietojuma piemērs ir VISS XML shēmu katalogā reģistrētās XML shēmas (https://ivis.eps.gov.lv/RC.WebApp/). Neskatoties uz to, ka šis dokuments varētu būt pretrunā ar citām eksistējošām XML shēmām, kas ir izveidotas pirms standarta izstrādes, izmaiņas šajās shēmās nav paredzēts realizēt, lai pilnībā nodrošinātu šo vadlīniju pamatprincipus. Sevišķos gadījumos ārēji definēto shēmu komponentes var tikt kombinētas ar VISS definētām komponentēm tādā veidā, ka dažas komponentes atbilst vadlīnijām, bet dažas nē.

Aprakstu uzmetums

Vadlīnijas saistībā ar shēmu izveidošanas dažādiem aspektiem tiek iedalītas vairākās grupās:

  • „XML shēmu hierarhijas izstrādes un publicēšanas kartība” – nosaka nepieciešamos XML shēmas izstrādes un publicēšanas posmus.
  • "XML shēmu izstrādes vadlīnijas” – satur ieteikumus datu projektēšanai, prasības un konvencijas, kas attiecas uz shēmām kopumā.
  • "XML shēmu komponenšu izstrādes vadlīnija” – satur prasības un konvencijas, kas attiecas uz individuālās shēmas komponenšu modelēšanu.
  • "Metadati un shēmas” – satur prasības un konvencijas, kas attiecas uz metadatu elementu lietošanu shēmās. Metadati šajā kontekstā iekļauj metadatu elementus (tādus kā, shēmas elementa versijas atribūts), kuri ir iebūvēti XML shēmu valodā.