3.3.16 XML shēmas satura ierobežojumi

Ieteikuma numurs

SK-16

Ieteikuma būtība

Dažādu papildu rīku (Microsoft BizTalk) lietošanu nosaka virkni ierobežojumu XML shēmas izstrādātājiem. Tos ir svarīgi ievērot arī tiem izstrādātājiem, kas nelieto minētos rīkus, jo potenciāli ir liela varbūtība, ka kādā integrācijas procesā vai e-pakalpojumā tiktu izmantota attiecīgā XML shēma (hierarhija).

Obligātums

Vēlama

Paskaidrojums

Veidojot XML shēmu, jāpievērš uzmanība šādām prasībām:

  • XML shēmas faila nosaukumam jāatšķiras no jebkāda elementa nosaukuma, kas ir ievietots šajā shēmā
Nav ieteicams veikt vairāku shēmu importu (ar import operatoru) no vienas vārdtelpas. Ja iespējams, jāimportē hierarhijas vienu shēmu, kurā ir ietvertas visas citas hierarhijas shēmas ar include lietošanu.

Piemēri

Failā PersonCode.xsd nav vēlams veidot elementu PersonCode:

<xs:element name="PersonCode" type="PersonCodeType"/>

Hierarhija, kas apvieno personas tipus, ir definēta XML shēma Person.xsd, kas ietver šādus include operatorus:

<xs:include schemaLocation="DeclaredPersonList.xsd"/>

<xs:include schemaLocation="Citizenship.xsd"/>

<xs:include schemaLocation="PersonLivingPlaceInfo.xsd"/>

<xs:include schemaLocation="LifeEvent.xsd"/>

<xs:include schemaLocation="Nationality.xsd"/>