3.3.1 Vārdtelpas (namespace)

Ieteikuma numurs

SK-01

Ieteikuma būtība

Ieteikumu būtību veido šādas obligātas prasības:

  • Shēmas dokumentam jāsatur mērķa (target) vārdtelpa, un pēc noklusējuma (default) vārdtelpai ir jābūt tādai pašai kā mērķa vārdtelpai. Arī shēmas definīcijas elementā jāliek vārdtelpas vēlamais prefikss un vārdtelpai, uz kuru norāda prefikss, ir jāsakrīt ar mērķa un ar noklusēto vārdtelpu. Prefiksam jāsastāv no maziem burtiem (var lietot „_” vārdu atdalīšanai) un tā garums nevar pārsniegt 10 simbolus.
  • W3C XML shēmas vārdtelpai jābūt kvalificētai ar prefiksu xsd vai xs (vēlams xs).
  • Citām vārdtelpām jāizmanto piemērots prefikss, kas ir atrodams to definējošās shēmās.

Vārdtelpas struktūra:

http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/<IVIS 6-zīmju iestādes identifikators>/<namespace nosaukums, unikāls IVIS ietvaros>/v<versijas major un minor komponentes atdalītas ar „-”>

Izvēloties XML shēmas (hierarhijas) vārdtelpas nosaukumu un tās prefiksu, jāpārbauda, vai XML shēmu katalogā jau nav reģistrēta kāda cita hierarhija ar tādu pašu nosaukumu. Visi vārdtelpas nosaukumi un prefiksi VISS XML shēmu kataloga ietvaros ir unikāli!

Obligātums

Obligāta

Paskaidrojums

Shēmu izstrādāšanas rīki pēc noklusējuma vienmēr lieto xs vai xsd par XML shēmu vārdtelpu prefiksu, tādēļ, tās tiek piedāvātas kā opcijas.

Piemēri

<xs:schema

xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" targetNamespace="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0"

elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" id="Identification.xsd">