3.1.1 Primārā shēmu valoda

Ieteikuma numurs

AR-01


Ieteikuma būtība

W3C XML shēma jālieto kā galvenā shēmu valoda XML dokumentu aprakstīšanai. Visām XML shēmām jāizmanto UTF8 kodējums.


Obligātums

Obligāta


Paskaidrojums

Valsts iestāžu sadarbspējai ir svarīgi, lai visi lietotu vienādu shēmas valodu, pretējā gadījumā – vienādo komponenšu sintaksiski-specifiskās definīcijas nav iespējams, atkārtoti lietot, kas ir galvenais VISS mērķis. W3C XML shēmu (XML Schema) valoda ir izvēlēta par VISS XML dokumentu aprakstīšanas pamata valodu, jo tā atbalsta vārdtelpas, datu tipa definēšanu un moduļshēmu projektēšanu.

Ir paredzēti piemēri, kuros shēmas, saistībā ar to izstrādes mērķiem, tiks pielāgotas dažādiem lietošanas veidiem. Ja shēma ir izstrādāta vispārējai lietošanai, tad tā neierobežo XML dokumenta elementu atšķirībā no tādas, kas izstrādāta specifiskai lietošanai. Konkrētos lietošanas gadījumos nepieciešams vispārīgi lietojamai shēmai noteikt papildus ierobežojumus, lai pārliecinātos, ka shēmas elements veic visas paredzētās darbības.


Piemēri

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ivis="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" targetNamespace="http://ivis.eps.gov.lv/XMLSchemas/100001/IVIS/v1-0" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0" id="Identification.xsd">