2.11.1 IVISRequest struktūra

Struktūras IVISRequest apraksts ir pieejams tabulā. Obligātos elementus varētu noskaidrot shēmas tipa datnē.

Elements

Kur tiek aizpildīts

Apraksts

MessageID

Submit vai SubmitSync

Globāli unikāls identifikators, kas identificē konkrēto ziņojumu. Elements, kas nepieciešams, lai identificētu konkrētu ziņojumu. Lauka formāts atbilst VISS UUIDType datu tipam.

MessageType

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

<MessageType> ir primārais elements, kas nosaka, kāda veida datus satur ziņojuma <Body> elements; tas ir atbilstošās XML shēmas URN:IVIS identifikators XML shēmu katalogā. <MessageType> nosaka <Body> elementa XML shēmu. Šis elements ir obligāts.

TransactionID

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Elements <TransactionID> tiek lietots, lai visus Integrācijas IS servisu pieprasījumus un atbildes sasaistītu vienā biznesa transakcijā (e-pakalpojuma vai datu apmaiņas procesa instance). Šis elements nav obligāts. <TransactionID> Pieprasījumu servisam nodod izsaucējs, savukārt Pieprasījumu serviss šo pašu <TransactionID> atgriež visās atbildēs, ko tas sniedz. To saņem, izsaucot metodi StartTransaction, un tas atbilst URN:IVIS shēmai.

CorrelationID

SubmitSync

Šis elements tiks lietots, lai sasaistītu oriģinālo pieprasījumu ar back-end sistēmas sniegto atbildi vienas „pieprasījums-atbilde” transakcijas ietvaros. Lauka formāts atbilst VISS (IVIS) UUIDType datu tipam.

Sender

Submit vai SubmitSync

Elements <Sender> ļauj identificēt ziņojuma sūtītāju un nosaka ziņojuma tālāko maršrutēšanu. Elementa saturs parasti tiek ņemts no drošības talona. Elements ir izmantojams auditācijai un citiem līdzīgiem nolūkiem.

Destination

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Elements <Destination>. Tas kopā ar elementiem <Sender> un <MessageType> nosaka ziņojuma tālāko maršrutēšanu. Elements satur IS servisa URN:IVIS identifikatoru IS servisu katalogā vai IDDV (KDV) formas identifikators. Šis elements ir obligāts.

ResponseEndPoint

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Sinhronā izsaukuma gadījumā šis elements netiek izmantots (izņemot Maksājuma moduļa EPAKPaymentSync servisu), tāpēc pieprasījuma ziņojumā to neiekļauj. Šis elements satur adresi, kurā ziņojuma sūtītājs vēlas saņemt atbildi - IS servisa URN:IVIS identifikatoru IS servisu katalogā vai IDDV (KDV) formas identifikators.

Test

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Elements <Test> norāda, ka šis ir testa ziņojums. Ja elements nav norādīts vai tā vērtība ir „false”, tad ziņojums netiek uzskatīts par testa ziņojumu. Ja elementa vērtība ir „true”, tas ir testa ziņojums.

Testa ziņojums tiek sūtīts uz testa IS servisu, ja Destination laukā ir norādīta IS servisa adrese. IS servisa testa adrese ir definēta IS servisu katalogā lauka „IS servisa testa versijas URL”.

MilestoneID

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Pieturpunkta IVIS:URN identifikators nosaka stāvokli, kuru sasniegs e-pakalpojums, ja konkrētais pieprasījums tiks izpildīts veiksmīgi. Respektīvi, tiek saglabāti katra pieturpunkta divi stāvokļi: pieprasījuma sākums un pieprasījuma beigas.

Elements netiek lietots datu apmaiņas procesa gadījumā.

NextMilestoneID

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Sinhronā izsaukuma gadījumā šis elements netiek izmantots, tāpēc pieprasījuma ziņojumā to neiekļauj. Šis elements satur pieturpunkta IVIS:URN identifikatoru, kas nosaka nākamo stāvokli, kuru uzsāks e-pakalpojuma izpildes process, ja konkrētais pieprasījums tiks izpildīts veiksmīgi.

Elements netiek lietots datu apmaiņas procesa gadījumā.

Body

Ārējos servisos un biznesa loģikas bibliotēkās

Elements <Body> satur konkrētā servisa pieprasījuma datus, kas ir atkarīgi no elementa <MessageType>. Elements <Body> drīkst saturēt jebkādus XML datus.