2.10.1 Pieprasījumu servisa kļūdas

Iespējamās Pieprasījumu servisa kļūdas ir apkopotas tabulā.

Kods

Numurs

Apraksts

MessageIdNotSpecified

1

Nav norādīts “MessageID”

CorrelationIdNotSpecified

2

Nav uzdots korelācijas numurs

CorrelationIdNotFound

3

Atbilde ar norādīto “CorrelationID” neeksistē vai ir nekorekti uzdota (ir atšķirīga no ivisRequest).

TransactionIdIncorrect

4

Transakcija nav uzsākta

TransactionNotStarted

5

Transakcija nav uzsākta

SenderIncorrect

6

Nepariezi aizpildīts sūtītājs

CorrelationIDNotFound

7

Atbilde ar norādīto „CorrelationID” neeksistē vai ir nekorekti uzdota.

DestinationIsNull

8

"Destination" nav norādīts

DestinationIncorrectType

9

Nepareizi noradīts “Destination” vai “ResponseEndPoint”. Jābūt URN:IVIS ISService vai IDDVForm identifikatoram

DestinationNotFound

10

Norādītais “Destination” nav reģistrēts katalogos

DestinationNotIntegrationService

11

ISServiss IS servisu katalogā nav reģistrēts kā integrācijas serviss

DestinationWrongServiceCallingType

12

“Destination” nav reģistrēts IS servisu katalogā kā sinhronais/asinhronais serviss. (atkarīgs no izsaukuma)

DestinationUserRightToLow

13

Lietotāja tiesības ir pārāk mazas, lai izsauktu ISServisu

DestinationIncorrectAddress

14

IS servisu katalogā nav atrasts Destination URL

DestinationIncorrectTestAddress

15

IS servisu katalogā nav atrasts Destinatoin testa URL

MessageTypeNotSet

16

Uzstādīts “Body”, bet nav uzstādīts “MessageType”

BodyNotSet

17

Uzstādīts “MessageType”, bet nav uzstādīts “Body”

BodyIncorrect

18

“Body” serializācijas klūda

BodyToBig

19

Ziņojuma kopējais izmērs pārsniedz atļauto garumu

URNTypeIsIncorect

20

„MessageType” neatbilst „Body”.

MessageTypeIncorrect

21

“MessageType” nav URN:IVIS shēmas tipa identifikators

BodyWrongFormat

22

Ziņojuma “Body” elements neatbilst “MessageType” norādītai shēmai

MessageTypeNotFound

23

Xml shēma neeksistē resursu katalogā

MilestoneIdIncorrect

24

Nepareizs pieturpunkta identifikators

MilestoneIdNotFound

25

Tāds “Milestone” identifikators nav reģistrēts 

CorrelationIdIsNotEqual

26

Atbildes “CorrelationID” tiek aizvietots ar pieprasījuma “CorrelationID”.

TransactionIdIsCopied

27

Atbildes “TransactionID” tiek aizvietots ar pieprasījuma “TransactionID”

GeneratedMessageId

28

Tika noģenerēts jauns “MessageID”

GeneratedCorrelationid

29

Tika noģenerēts jauns “CorellationID”

DestinationMustHaveRealm

30

IS Servisam jābūt uzdotam “realm” atribūtam IS servisu katalogā.

RequestIsNull

100

Pieprasījums vai pieprasījuma “Header” struktūra ir tukši

ResponseIsNull

101

Atbilde vai atbildes “Header” struktūra ir tukši

ErrorSaveRequest

102

Kļūda saglabājot pieprasījumu datubāzē

ErrorSaveResponse

103

Kļūda saglabājot atbildi datubāzē

ErrorSetStatus

104

Kļūda saglabājot statusu datubāzē

ErrorInvoke

105

Kļūda izsaucot ISServisu vai IDDV formu

ErrorRestoreSender

106

Kļūda atjoņojot sūtītāju

ErrorRestoreMilestoneId

107

Kļūda atjoņojot pieturpunktu

ErrorUserRightToLow

108

Lietotājam nav tiesību izpildīt operāciju

ErrorSetRequestStatus

109

Kļūda saglabājot ziņojuma statusu datubāzē