Nekustamā īpašuma nodokļa daudzbērnu ģimeņu atvieglojumu aprēķina risinājums

DU atbilstoši MK 1347 5.3.: izstrādā un apstiprina vadlīnijas par vienveidīgas savietotāja pārziņa, savietojamās sistēmas pārziņa vai turētāja un pašvaldības savietotāja darbības un savietojamās sistēmas integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanu, tehniskajiem datu apmaiņas formātiem un tehnisko informāciju par pieslēgšanās iespējām savietotāja videi (šī ir informācija par darba uzdevuma tvērumu un netiks publicēta)


Valsts reģionālās attīstības aģentūras
izstrādātās vadlīnijas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1347
“Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai” 5.3.punktu

Vadlīnijas par vienveidīgas savietotāja pārziņa, savietojamās sistēmas pārziņa vai turētāja un pašvaldības savietotāja darbības un savietojamās sistēmas integrācijas funkcionalitātes nodrošināšanu, tehniskajiem datu apmaiņas formātiem un tehnisko informāciju par pieslēgšanās iespējām savietotāja videi, turpmāk - Nekustamā īpašuma nodokļa daudzbērnu ģimeņu atvieglojumu aprēķina risinājums.

Valsts informācijas sistēmu datu savietošanu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai daudzbērnu ģimenēm nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošs Valsts informācijas sistēmu savietotājs (turpmāk – VISS).

Datu savietošana tiek realizēta Nekustamā īpašuma nodokļa daudzbērnu ģimeņu atvieglojumu aprēķina risinājumā pēc datu saņemšanas no atvieglojuma piemērošanā iesaistītiem atbildīgiem valsts reģistriem. Dati tiek savietoti atbilstoši risinājumā noteiktam datu savietošanas algoritmam (atbilstoši MK not. Nr.1347 nosacījumiem), izmantojot VISS koplietošanas komponentes, un pēc savietošanas tiek nodoti pašvaldībām.

Nekustamā īpašuma nodokļa daudzbērnu ģimeņu atvieglojumu aprēķina risinājuma darbināšanai nepieciešamo datu saņemšanai var tikt izmatota viena no šādām VISS koplietošanas komponentēm:

  • DIT - Datu izplatīšanas tīkls. Tehniskā dokumentācija pieejama šeit.
Pieteikšanās DIT pakalpojumam:
1. iestāde elektroniski aizpilda DIT pakalpojuma lietotāju tiesību pieteikuma veidlapu un iesniedz VRAA. Veidlapa pieejama sadaļā Administratīvie dokumenti;
2. VRAA definē xml datu struktūru un reģistrē XML shēmu katalogā;
3. VRAA definē datu saņemšanas kanālu;
4. VRAA pieslēdz iestādi definētam DIT kanālam un, nosūtot elektronisku paziņojumu, informē iestādi par izmantojamu datu kanālu un kanālā izmantoto xml shēmu, norādot saiti XML shēmu katalogā.

  • Tīmekļa pakalpe (IS serviss) - datu saņemšanai tiek izmantota atsevišķa sadarbības partnera izstrādāta tīmekļa pakalpe.
Lai izmantotu iestādes tīmekļa pakalpi:
1. iestāde elektroniski aizpilda tīmekļa pakalpes reģistrācijas veidlapu, kā arī pieprasa atbilstošās tiesības izstrādes nepieciešamībai, aizpildot lietotāju tiesību pieteikuma veidlapu, un iesniedz VRAA.
2. iestāde veic tīmekļa pakalpes izstrādi atbilstoši IS servisu izstrādes vadlīnijām, kas ir pieejami E-pakalpojumu "Vadlīnijas un standarti" sadaļā un reģistrē tīmekļa pakalpi VISS testa vides IS katalogā. Tehniskā informācija un norādes par tīmekļa pakalpju izstrādi pieejamas šeit;
3. pēc veiksmīgas tīmekļa pakalpes testēšanas iestāde nosūta pieprasījumu VRAA par tīmekļa pakalpes publicēšanu produkcijas vidē;
4. VRAA veic tīmekļa pakalpes pārbaudi, izvieto to produkcijas vidē un, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli, informē par to iestādi. Informācija par produkcijas vidē esošām tīmekļa pakalpēm atrodama IS servisu katalogā.

VRAA izmanto jaunizveidoto DIT kanālu vai tīmekļa pakalpi risinājumam nepieciešamo datu saņemšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa daudzbērnu ģimeņu atvieglojumu aprēķina risinājuma darbība notiek saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” un Ministru kabineta noteikumiem Nr.1347 „Valsts informācijas sistēmu datu savietošanas kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai”.