Autentifikācija

 


Administratīvie dokumenti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
E-pakalpojumu izslēgšanas procedūra
Procedūra
Aģentūras 2019.gada 7.novembra instrukcija Nr.1-5/19/7 “E-pakalpojumu izslēgšanas procedūra” (izdota pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr. 402  “Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi” 14.1.apakšpunktu un Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumu Nr. 374 “Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi”56.,57., un 59.punktu.).

Procedūra nosaka kārtību, kādā notiek portālā Latvija.lv izmitināto e-pakalpojumu izslēgšana traucējumu gadījumā.
Dokuments
Jauna e-pakalpojuma reģistrēšanas pieteikuma veidlapa
EPAK-VLP_REG-V2.0-03.08.2016
Jauna e-pakalpojuma reģistrēšanas pieteikuma veidlapa. Aizpildīta veidlapa jānoformē kā oficiāla iestādes vēstule.
Veidlapas datus iespējams aizpildīt arī elektroniski, iestādes pilnvarotai personai šai VISS portāla sadaļā https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Eformas izvēloties eFormu “Par jaunu e-pakalpojumu veidošanu vai sistēmu reģistrāciju”.
Dokuments
  
Veidlapa VISS tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem un e-pakalpojumu pārzinim
VISS-VLP_IZSTR-v1.02-05.06.2022
Veidlapa VISS tiesību piešķiršanai izstrādātājiem, testētājiem un e-pakalpojumu pārzinim Dokuments
VISS Pieprasījuma meklētāja (Dashboard) lietošanas instrukcija
Instrukcija

VISS Pieprasījuma meklētāja (Dashboard) lietošanas instrukcija

Dokuments
Kārtība, kādā piegādājami programmatūras laidieni uzstādīšanai uz VRAA pārziņā esošiem tehniskiem resursiemKārtība, kādā piegādājami programmatūras laidieni uzstādīšanai uz VRAA pārziņā esošiem tehniskiem resursiem
Saite
Veidlapa sadarbībai ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi
VISS-VLP_EPAK_PMLP-V1.00-26.11.2015
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) pārziņā esošās valsts informācijas sistēmas "Iedzīvotāju reģistrs" datu pieprasīšana un saņemšana, izmantojot VISS un atbilstošo PMLP tīmekļa pakalpju izmantošana.Dokuments
Kā veikt e-pakalpojumu ieviešanu, izmantojot VISS infrastruktūru?
Prezentācija (LV)
Informatīvs materiāls valsts iestādēm un pašvaldībām par e-pakalpojumu ieviešanu, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (EN)Dokuments
Ieteikumi veiksmīgākai e-pakalpojumu izstrādei
Infografika (LV)
Informatīvs, vizuāli uzskatāms materiāls ar ieteikumiem veiksmīgākai e-pakalpojumu izstrādei (EN)Dokuments


Vadlīnijas un standarti

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
XML resursu izstrādes vadlīnijas
XML_VDL-V.2.00-01.07.2016
Dokuments satur vadlīnijas un noteikumus valsts integrācijas projektu ietvaros izmantojamo XML shēmu izstrādei. Aprakstītās vadlīnijas un noteikumi iekļauj obligātus nosacījumus, kuri tiek izvirzīti XML shēmu struktūrai un saturam, kā arī izstrādes rekomendācijas. Esošais dokuments ir paredzēts Web servisu un XML shēmu izstrādātājiem.Dokuments
DATU APMAIŅAS IZVEIDES VADLĪNIJAS , VRAA-13_7_17_41-VISS_2016-D_APM-VDL 10.12.2018. versija 1.03

Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt datu apmaiņas iespējas “sistēma-sistēma” gadījumā, izmantojot Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) kā integrācijas platformu no datu saņēmēja (klienta) viedokļa.

Dokuments
E-pakalpojumu arhitektūras izstrādes vadlīnijas
EPAK-VDL_ARH-V.1.5.9-25.11.2016
Dokuments, kas tiek izstrādāts, lai definētu valsts un pašvaldību institūciju elektronisko pakalpojumu izveides vadlīnijas, uzbūves pamatnostādnes un konceptuālos risinājumus, kas kalpotu par pamatu e-pakalpojumu plānveidīgai un saskaņotai attīstībai.Dokuments
E-pakalpojumu izstrādes vadlīnijas
1.05
Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt vadlīnijas, kuras nosaka un ietekmē e-pakalpojumu izstrādes procesu, izmantojot VISS infrastruktūru, kā arī aprakstīt e-pakalpojumu realizācijas tehniskos aspektus bez konkrētas tehnoloģijas pielietojuma. Dokuments nav paredzēts likumdošanas vai organizatorisko pasākumu aprakstīšanai, e-pakalpojumu izstrādes un ieviešanas gaitā.Dokuments
E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata
WZD_2-PR-V1.13

Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar LVP e-pakalpojumu veidošanas principiem, integrāciju ar LVP un piedāvātajām bibliotēkām.

Jāņem vērā, ka dokumentācija ir par ietvara versiju, kas tiks uzturēta līdz 2023.gada beigām. Dokumentācija par jauno 2020.gada platformu ir atrodama šeit.

1. E - pakalpojuma sagatave (jaunu e-pakalpojumu veidošanai);
2. E - pakalpojumu piemēri;
3. LVP emulators (izstrādes videi) ar maksājuma moduļa funkcionalitāti;
4. Sertifikāti;
5. E-pakalpojumu maršrutēšanas serviss

ir atrodami šis sadaļas apakšsadaļā „Programmatūra”.

Dokuments
E-pakalpojuma apraksta šablons
1.02
Šī ir konfigurācijas informācijas aizpildes tabula, kas paredzēta e-pakalpojuma uzstādīšanai VISS, un kuru jāaizpilda un jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (VRAA) kopā ar pirmreizējo e-pakalpojumu laidienu.Dokuments
E-pakalpojumu migrācijas instrukcija. Programmētāja rokasgrāmata
1.02
Dokumenta nolūks ir aprakstīt veicamos soļus e-pakalpojuma migrēšanai uz jauno LVP versiju.Dokuments
IS servisu izstrādes vadlīnijas
ISS-VDL-V.2.01-14.12.2015
Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt tipiskos iestāžu integrācijas slāņa izveides scenārijus, kas nodrošinās atbilstību un savietojamību ar Valsts informācijas sistēmu savietotāju (VISS) kā integrācijas platformu. Dokuments sniedz IS servisu izstrādes rekomendācijas un standartu definīcijas, apraksta IS servisu reģistrācijas procedūras VISS IS servisu katalogā un IS servisu specializētas saskarnes.Dokuments


Programmētāja rokasgrāmatas

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Personas koda maiņas realizācijas E-pakalpojumos - rekomendācijas
EPAK-REK-V1.02-15.06.2017
Dokumenta nolūks ir apkopot rekomendācijas trešo pušu izstrādātājiem, lai e-pakalpojumi spētu apstrādāt fiziskās personas koda maiņu. Dokuments jāskata kontekstā ar jauno e-pakalpojumu ietvara programmatūru un jauno VISS koplietošanas bibliotēku (IVIS.XMLSchemas.dll vai IVIS.XMLSchemas.Common.dll) programmatūru (sk. sadaļu "Programmatūra").Dokuments
Mini migrācija no 06.03.2015 (v.1.0.7.0) uz 09.05.2017 (v.1.0.7.9)Dokuments apraksta soļus un parametru maiņas konfigurāciju migrējot no Latvijas Valsts Portāla (LVP) emulatora v.1.0.7.0 uz v.1.0.7.9. Ja nepieciešams e-pakalpojumu migrēt no vecākas versijas (piemēram, v.1.0.6.0), tad lūdzam skatīt migrācijas dokumentāciju sadaļā "Arhīvs".Dokuments
IDDV formu izveidošanas ceļvedis VISS portālam Programmētāja rokasgrāmata
1.03
Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar iestādes darbinieku darba vietas (IDDV) formu realizācijas principiem. Dokumentā iekļauts arī formu izstrādes vides konfigurēšanas apraksts.Dokuments
KDV formu izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam Programmētāja rokasgrāmata
1.02
Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar klienta darba vietas (KDV) formu veidošanas principiem, integrāciju ar Latvijas valsts portālu (LVP), piedāvātajām bibliotēkām, kā arī nodrošināt ar izstrādes uzsākšanai nepieciešamo informāciju. Dokumentā iekļauts arī izstrādes vides apraksts un tās uzstādīšanas instrukcija.Dokuments


Programmatūra

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
WS Test – rīks ērtai VISS IS servisu testēšanai
WsTest-V.1.0.51.0-01.06.2020
Pakotne satur programmatūras instalācijas datni; lietotāja rokasgrāmatu.
 
Programmatūra


Arhīvs

Nosaukums 
Apraksts 
Tips 
Pakotne satur servisu CalculationService un CalculationServiceAsync .Net projektu. Papildus pakotne satur VISS Pieprasījuma servisa izmantošanas piemērus .NET.
Atjaunoti 09.10.2019.
Pakotne satur servisu CalculationService un CalculationServiceAsync .Net projektu. Papildus pakotne satur VISS Pieprasījuma servisa izmantošanas piemērus .NET.
Programmatūra
Java piemēri VISS Pieprasījumu servisa izmantošanai
29.10.2019.

Pakotne satur VISS Pieprasījumu servisa izmantošanas Java piemērus.Kopā ir četri piemēri.

Divi lai izsaukt asinhronus servisus izmantojot dažādas autentifikācijas ar sertifikātu un lietotājvārds/parole.

Divi lai izsaukt sinhronus servisus izmantojot dažādas autentifikācijas ar sertifikātu un lietotājvārds/parole.

 

Programmatūra
PHP piemēri VISS pieprasījumu servisa izmantošanai
Atjaunoti 09.10.2019.
Pakotne satur VISS Pieprasījuma servisa izmantošanas PHP piemērus.
Programmatūra
LVP e-pakalpojumu programmētāju pakotne
v.1.8.1.

E-pakalpojumu pakotne satur e-pakalpojumu izstrādes videi nepieciešamos lietojumus, e-pakalpojumu piemērus un jauna e-pakalpojuma šablonu (t.sk. izmaiņas personas koda validācijas mehānismā). Sīkāk par e-pakalpojumu pakotnes saturu ir aprakstīts dokumentā „E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam Programmētāja rokasgrāmata”.

Jāņem vērā, ka šī ir ietvara versija, kas tiks uzturēta līdz 2023.gada beigām. Dokumentācija par jauno 2020.gada e-pakalpojumu platformu ir atrodama šeit.

Programmatūra
LVP e-pakalpojumu programmētāju pakotne
1.8.0
E-pakalpojumu pakotne satur e-pakalpojumu izstrādes videi nepieciešamos lietojumus, e-pakalpojumu piemērus un jauna e-pakalpojuma šablonu (t.sk. izmaiņas personas koda validācijas mehānismā). Sīkāk par e-pakalpojumu pakotnes saturu ir aprakstīts dokumentā „E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam Programmētāja rokasgrāmata”.Programmatūra
Integrācijas IS servisu piemērsPakotne satur sinhrona un asinhrona Integrācijas servisa projektu un instalāciju.Programmatūra
Integrācijas IS servisa piemērs, piemēri VISS pieprasījumu servisa izmantošanai
Atjaunoti 01.08.2019
Pakotne satur servisu CalculationService un CalculationServiceAsync .Net projektu. Papildus pakotne satur VISS Pieprasījumu servisu izmantošanai PHP, Java, .Net piemērus.
Programmatūra
PHP piemērs

PHP piemēri VISS Pieprasījumu servisu izmantošanai

Programmatūra
LVP e-pakalpojumu programmētāju pakotne
1.0.5.0
E-pakalpojumu pakotne satur e-pakalpojumu izstrādes videi nepieciešamos lietojumus, e-pakalpojumu piemērus un jauna e-pakalpojuma šablonu. Sīkāk par e-pakalpojumu pakotnes saturu ir aprakstīts dokumentā „E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam Programmētāja rokasgrāmata”.Programmatūra
LVP e-pakalpojumu programmētāju pakotne
1.0.7.9
E-pakalpojumu pakotne satur e-pakalpojumu izstrādes videi nepieciešamos lietojumus, e-pakalpojumu piemērus un jauna e-pakalpojuma šablonu (t.sk. izmaiņas personas koda validācijas mehānismā). Sīkāk par e-pakalpojumu pakotnes saturu ir aprakstīts dokumentā „E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam Programmētāja rokasgrāmata”.Programmatūra
E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata
WZD-PR-V.1.07-28.03.2014
Dokumenta nolūks ir iepazīstināt izstrādātājus ar LVP e-pakalpojumu veidošanas principiem, integrāciju ar LVP un piedāvātajām bibliotēkām.

1. E - pakalpojuma sagatave (jaunu e-pakalpojumu veidošanai);
2. E - pakalpojumu piemēri;
3. LVP emulators (izstrādes videi) ar maksājuma moduļa funkcionalitāti;
4. Sertifikāti;
5. E-pakalpojumu maršrutēšanas serviss
Dokuments
Mini migrācija no 24.01.2014 (v.1.0.4.0) uz 28.03.2014 (v.1.0.5.0)Dokuments apraksta soļus un parametru maiņas konfigurāciju migrējot no Latvijas Valsts Portāla (LVP) emulatora v.1.0.4.0 uz v.1.0.5.0.Dokuments
IS servisu izstrādes standarts
ISS-STD-V.1.04-26.03.2014
Šī dokumenta mērķis ir aprakstīt IS servisu arhitektūru IVIS projekta ietvaros, sniegt IS servisu izstrādes rekomendācijas un standartu definīcijas, aprakstīt IS servisu reģistrācijas procedūras IVIS IS servisu katalogā un IS servisu speciālās saskarnes.Dokuments
Mini migrācija no 24.09.2014 (v.1.0.6.0) uz 27.02.2015 (v.1.0.7.0)Dokuments apraksta soļus un parametru maiņas konfigurāciju migrējot no Latvijas Valsts Portāla (LVP) emulatora v.1.0.6.0 uz v.1.0.7.0.Dokuments