1. Pieslēgšanās pie produkcijas vides

Attēls: Pieteikšanās e-adreses informācijas sistēmas produkcijas videi


N.p.k Solis Soļa apraksts
1. Iepazīstas ar publicēto e-adreses dokumentāciju Klients iepazīstas ar VISS portālā publicēto e-adreses dokumentāciju.
2. Sagatavo un iesniedz pieteikumu Klients aizpildīta savam tipam (juridiskā personai vai iestāde) atbilstošo pieteikuma veidlapu e-adreses pieslēguma izveidei produkcijas vidē.
Pieteikuma EDOC ir jāparaksta visām Klienta amatpersonām, saskaņā ar to pārstāvniecības tiesībām. Nepieciešamības gadījumā ir jāpievieno pilnvara, kas apstiprina amatpersonas tiesības parakstīt pieteikumu.
Ja ir jāveido jauns pieslēgums, tad pievienojamais CSR fails ir jāietver parakstītajā EDOC konteinerā. Ja jauns pieteikums nav jāveido, bet ir paredzēts izmantot citas iestādes vai juridiskas personas pieslēgumu, tad EDOC ir jāpievieno tās, kā pieslēguma turētāja, amatpersonu parakstus, saskaņā ar to pārstāvniecības tiesībām, nepieciešamības gadījumā pievienojot pilnvaru.
Parakstīto pieteikumu Klients, ja tā ir iestāde, nosūta e-pastā uz adresi pasts@vraa.gov.lv vai iesniedz e-adresē, savukārt juridiska persona to iesniedz tikai e-adresē, iesūtot to no sava e-adreses konta.
Klientam, kas ir iestāde, un pašreiz izmanto VDC risinājumu parvaldiba.lv, ir jāiesniedz iesniegums VDC par parvaldiba.lv izmantošanas pārtraukšanu (ja vien to nav paredzēts izmantot paralēli ar savi pieslēgumi), tad pārslēgšanu pie cita pieslēguma VRAA veiks pēc apstiprinājuma saņemšanas no VDC.
3. Pieteikums korekts? VRAA pārbauda vai pieteikums ir sagatavots korekti un visas nepieciešamās prasības ir izpildītas. Ja nē, tad VRAA pieteikumu vai nu noraida pilnībā, vai lūdz to koriģēt.
4. Izveido pieslēgumu VRAA veic ar e-adreses pieslēguma izveidi saistītās darbības, informē Klienta kontaktpersonu par e-adreses pieslēguma izveidi e-adreses informācijas sistēmas produkcijas vidē, nosūta Klientam parakstīto sertifikātu (ja nepieciešams).
5. Konfigurē DVS Klients veic savas DVS konfigurēšanas darbus.
6. Darbība korekta? VRAA pārbauda vai tiek ievēroti pieteikuma veidlapā minētie nosacījumi, tai skaitā novēro, vai Klienta DVS pienācīgi veic adresātu sinhronizāciju, ziņojumu izgūšanu, notifikāciju apstrādi.
7. Atvieno no pieslēguma Ja netiek ievēroti e-adreses izmantošanas nosacījumi, tad VRAA var piemērot sankcijas, atvienojot Klientu no izmantotā pieslēguma un deaktivizējot tā e-adreses kontu.
Ja Klients ir iestāde, tad tas var turpināt lietot e-adresi, izmantojot VDC bezmaksas risinājumu parvaldiba.lv. Līgums ar VDC par parvaldiba.lv pakalpojuma izmantošanu iestādei ir jāslēdz pašai. Ja Klients ir juridiskā persona, tad tas var turpināt lietot e-adresi, izmantojot Latvijas valsts portāla Klienta darba vietu. Savu e-adreses kontu juridiska persona atkārtoti aktivizē portālā latvija.lv pati.
8. Konsultē Klients var lūgt VRAA konsultācijas, iesūtot savus jautājumus e-pastā uz adresi atbalsts@vraa.gov.lv. VRAA nesniedz atbildes uz specifiskiem ar programmatūras izstrādi saistītiem jautājumiem, neskaidro tehnisko dokumentāciju un specifikācijas, nesniedz koda piemērus utml. vairāk, nekā tas jau ir pieejams VRAA publiskotajos informatīvajos resursos.
VRAA nekonsultē un nesniedz tehnisko atbalstu jautājumos, kas ir saistīti ar e-adreses lietotāju izmantoto DVS darbības īpatnībām vai traucējumiem – par šiem jautājumiem ir jāvēršas pie attiecīgas DVS uzturētājiem vai izstrādātājiem.