Programsaskarnes (API) abonēšanas procedūra

  

N.p.k.

Solis Soļa apraksts
1. Izstrādātāju portālā (API Devportal) pieejamo servisu (API) izpēte

Datu ņēmējs veic Izstrādātāja portāla (API Devportal) servisu (API) kataloga izpēti (https://api.viss.gov.lv/devportal/apis), lai iegūtu informāciju par pieejamajiem servisiem, kuru izmantot savā risinājumā.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijas– Dokumenta sadaļās 5.3.1.1.  “Publicēto API pārlūkošana”

2.

Vienošanās ar datu devēju par servisu saukšanu caur API Pārvaldnieku

Ja datu ņēmējam jau ir izveidota datu apmaiņa API Pārvaldniekā reģistrēto servisu izsaukšanai, t.i. datu ņēmējam jau ir izveidots API Izstrādātāju portāla (API Devportal), VISS Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmā (PFAS) lietotājs un piešķirts Datu apmaiņas identifikācijas numurs:

Datu ņēmējs sazinās ar datu devēju un vienojas par servisu saukšanu, izmantojot API Pārvaldnieku. Datu ņēmējs norāda datu dēvējam API Izstrādātāju portālā izveidotā klienta lietojuma nosaukumu un identifikatoru (Key), ar kuru plānots izsaukt konkrētos servisus.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijasDokumenta sadaļās 5.4.4. ”Pieejas servisam (API) piešķiršana” un  5.3.1.5. “Servisa izmantošanas tiesību pieprasīšana no datu devēja”.

Tālāk skat. 6. punktu.

3. Datu devēja atļauja servisu izmantošanai

Ja datu ņēmējam nav izveidota datu apmaiņa API Pārvaldniekā reģistrēto servisu izsaukšanai, t.i. datu ņēmējam nav izveidots API Izstrādātāju portāla (API Devportal) lietotājs:

 

Datu ņēmējam nepieciešams aizpildīt API Pārvaldnieka veidlapu un nosūtīt Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz Aģentūras e-adresi vai e-pastu pasts@vraa.gov.lv, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).


Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

4. Tiesību piešķiršana

Aģentūra izveido datu ņēmējam lietotāju API Izstrādātāju portālā, reģistrē PFAS sertifikātu servisu izsaukšanai, kā arī piešķir Datu apmaiņas identifikācijas numuru.

Aģentūra informē datu ņēmēju un datu devēja kontaktpersonu par lietotāju izveidi datu ņēmējam.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijas – Dokumenta sadaļās 5.3.1.2.  “Pieejas tiesību pieprasīšana no VRAA”


5.
Klienta lietojuma (Application) reģistrācija izstrādātāju portālā

Datu ņēmējs Izstrādātāju portāla sadaļā “KLIENTA LIETOJUMI” reģistrē savu Klienta lietojumu, kuru izmantos attiecīgo servisu abonēšanai un izsaukšanai. Vienam Klienta lietojumam ir iespējams piesaistīt vairākus servisus.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijasDokumenta sadaļās 5.3.1.3. ”Klienta lietojuma reģistrācija” 

6. Atļaujas piešķiršana

Datu ņēmējs sazinās ar datu devēju, norādot datu dēvējam API Izstrādātāju portālā izveidotā klienta lietojuma nosaukumu un identifikatoru (Key), ar kuru plānots izsaukt konkrētos servisus.

Datu devējs piešķir datu ņēmēja klienta lietojumam VISS portālā atļaujas izsaukt datu devēja servisus. Datu devējs informē datu ņēmēju par atļauju piešķiršanu.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijasDokumenta sadaļās 5.4.4. ”Pieejas servisam (API) piešķiršana” un  5.3.1.5. “Servisa izmantošanas tiesību pieprasīšana no datu devēja”

7. Servisa abonēšana 

Datu ņēmējs abonē izvēlēto servisu un veic tā izsaukumu ar reģistrēto klienta lietojumu.

Datu apmaiņas izveides vadlīnijasDokumenta sadaļās 5.3.1.4. “Servisu abonēšana” un 3.1.5 “Lietojuma pielāgošana servisa izsaukšanai”
 8.  Konsultatīvais atbalsts  Iestāžu un to izstrādātāju pārstāvji visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv