4. E-pakalpojuma uzstādīšana un darbināšana produkcijas vidē

Uzstādīšana produkcijas vidē Uzstādīšana produkcijas vidē Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Phase 2. Pieprasījums par e-pakalpojuma uzstādīšannu produkcijas vidē 2. Pieprasījums par e-pakalpojuma uzstādīšannu produkcijas vidē 3. E-pakalpojuma uzstādīšana produkcijas vidē 3. E-pakalpojuma uzstādīšana produkcijas vidē 4. Pārbaude produkcijas vidē 4. Pārbaude produkcijas vidē 5. E-pakalpojuma darbināšana un uzturēšana produkcijas vidē 5. E-pakalpojuma darbināšana un uzturēšana produkcijas vidē Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un izstrādātājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un e-pakalpojuma izmantotājiem Konsultatīvais atbalsts iestādei un e-pakalpojuma izmantotājiem 1. Tīmekļa pakalpju piekļuves tiesību pieprasījums produkcija... 1. Tīmekļa pakalpju piekļuves tiesību pieprasījums produkcijas vidē

N.p.k.
Solis Soļa apraksts
1.
Tīmekļa pakalpju piekļuves tiesību pieprasījums produkcijas vidē
Gadījumā, ja iestāde e-pakalpojumā izmanto citas iestādes API (tīmekļa pakalpi/es), iestādei jāsazinās ar tīmekļa pakalpes pārzini, lai pieprasītu piekļuves tiesības produkcijas vidē. Pēc tīmekļa pakalpes pārziņa pieprasījuma Aģentūra atver piekļuvi produkcijas vidē.
2. Pieprasījums par e-pakalpojuma uzstādīšanu produkcijas vidē

Pēc akcepttestēšanas akta parakstīšanas, iestāde uz e-pastu piegades@vraa.gov.lv un Aģentūras e-pakalpojuma ieviešanas kontaktpersonai nosūta pieprasījumu par e-pakalpojuma uzstādīšanu produkcijas vidē. Nepieciešams norādīt pilnu e-pakalpojuma nodevumu, kuru jāuzstāda un kurā iekļauts:

  • e-pakalpojuma pirmkods un izpildkods;
  • e-pakalpojuma instrukcija, apraksts un noteikumi;
  • e-pakalpojuma un tā saturošo tīmekļa pakalpju, ja tās izveidotas e-pakalpojuma ietvaros, tehniskā dokumentācija (programmatūras prasību specifikācija, programmatūras projektējuma apraksts).

Līdz e-pakalpojuma darbināšanas ekspluatācijā uzsākšanai iestādei ir jāizveido arī atbilstošu pakalpojuma aprakstu (skat. "Process par pakalpojumu kataloga pakalpojuma saņemšanu").

3. E-pakalpojuma uzstādīšana produkcijas vidē
Pēc akcepttestēšanas akta parakstīšanas un iestādes pārstāvja pieprasījuma par e-pakalpojuma uzstādīšanu produkcijas vidē saņemšanas 10 darbadienu laikā tiek veikta e-pakalpojuma uzstādīšana produkcijas vidē.
4.
Pārbaude produkcijas vidē
Iestādes darbinieki pārbauda, vai e-pakalpojuma darbība produkcijas vidē ir korekta.
5.
E-pakalpojuma darbināšana un uzturēšana produkcijas vidē

E-pakalpojums tiek darbināts produkcijas režīmā. Procesa ietvaros tiek sniegts konsultatīvais atbalsts e-pakalpojuma pārzinim (iestādei), kā arī e-pakalpojuma izmantotājiem.

5.1. E-pakalpojuma uzturēšana produkcijas režīmā - par e-pakalpojumu atbildīgajai iestādei ir pienākums sekot līdzi aktuālākajai pieejamai e-pakalpojuma veidnes versijai, un regulāri (vismaz reizi gadā) nodrošināt savā pārziņā produkcijas vidē esošo e-pakalpojumu migrāciju uz jaunāko veidnes versiju.

5.2. Ja Aģentūra, veicot pārbaudes, konstatē, ka e-pakalpojums izmanto veidni, kurai ir starpība ar aktuālo (aktuālā veidne ir tā, kurai ir augstāks numurs un par kuru ir publicēta Migrācijas instrukcija attiecīgajā mapē) veidnes versiju pārsniedz 18 mēnešus, tad Aģentūrai pieņem lēmumu par e-pakalpojuma atpublicēšanu, informējot par to iestādi, līdz iestāde veic e-pakalpojuma atjaunošanu.