Veidlapas digitalizēšanas un e-formas izveidošanas sadarbības procedūra

N.p.k.

Solis Soļa apraksts
1. Iestāde iesniedz Aģentūrai veidlapu, kuru vēlas digitalizēt
 

Lai digitalizētu veidlapu, Iestāde sazinās ar Aģentūru, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv, norādot Iestādes pilno nosaukumu un kodu/ID**, ar kādu reģistrēta VISS portālā. E-pastam pievieno veidlapu, kuru vēlas digitalizēt.

E-pasta nosaukumu veido pēc parauga:[Iestādes nosaukums] e-forma: [e-formas nosaukums]*

*katras e-formas izveides pieprasījums jāsūta atsevišķā e-pastā

**Iestādes kods/ID ir pieejams autentificējoties VISS portālā un spiežot “Resursi”/”Klasifikatori” -> “Darbības”/”Klasifikatori”, un no saraksta izvēloties grupu “Iestādes un struktūrvienības”. Piekļuves tiesības VISS portālam var iegūt nosūtot Aģentūrai aizpildītu veidlapu, kura atrodas ŠEIT. Lai būtu iespējams redzēt klasifikatorus, veidlapā nepieciešams norādīt VISS.KLK Public lomu. Iestādes, kuras vēlas pašas veidot e-formas, papildus norāda arī AuthorityEformEditor lomu.

2.

Vai iestādei šī būs pirmā E-forma?

Ja iestāde nav reģistrēta E-formu katalogā, tad Aģentūra nodrošina iestādes reģistrāciju.

Ja iestādei jau iepriekš ir veidotas E-formas, tad nav nepieciešams no jauna reģistrēt to “E-formu katalogā”.

3. Aģentūra pievieno iestādi “E-formu katalogā”

Lai VRAA e-formu publicētājs vai iestāde varētu pievienot e-formu, sākotnēji ir jāpievieno jauna iestāde “E-formu katalogā”.

4. Vai veidlapa atbilst prasībām, lai to digitalizētu?

Veidlapas digitalizēšanas un e-formas izveidošanas vadlīnijas

5. Iestāde veic labojumus veidlapā pēc Aģentūras norādēm

Ja iestādes sākotnēji iesniegtā veidlapa neatbilst vadlīniju nosacījumiem tās digitalizēšanai, tad atbilstoši Aģentūras pārstāvja norādēm, Iestāde veic digitalizējamās veidlapas labojumus un saskaņo tos ar Aģentūru.

6. Vai veidlapas digitalizēšanu veic Aģentūra?

Veidlapas digitalizēšanu ir iespējams veikt Aģentūras pārstāvim pēc Iestādes norādēm vai pašai Iestādei, pieprasot attiecīgās piekļuves tiesības (7. solis).


7.
Iestāde nosūta pieteikumuAģentūrai par piekļuves tiesību iegūšanu testa vidē

Aizpildītu pieteikumu par piekļuves un e-formu veidošanas tiesību iegūšanu testa vidē nosūta uz Aģentūras e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.

Pieteikumā norāda lomu AuthorityEformEditor(tiesības veidot eformas Sitecore testa vidē).

8. Iestāde digitalizē savu veidlapu testa vidē Iestāde digitalizē savu veidlapu un Aģentūras pārstāvis to publicē portāla latvija.lv testa vidē.
9. Nosaka dokumenta formātu, kādā tiks saņemti e-formā ievadītie dati

E-formās ievadītā un Iestādei iesniegtā informācija, kā dokuments, nonāks tajā informācijas sistēmā, kas paredzēta Iestādes e-adreses sūtījumu saņemšanai.

Iestādes nosaka, kādos dokumentu formātos tā saņems ar e-formu iesniegtos datus (PDF, XML, JSON vai to kombinācijas);

Pirms publicēšanas produkcijas vidē, iestāde un Aģentūras pārstāvis pārliecinās, ka jaunizveidotā e-forma saņem ar e-formu iesniegtos datus attiecīgi norādītajos dokumentu formātos.

10. Aģentūra pēc iestādes norādījumiem testa vidē digitalizē veidlapu kā e-formu Aģentūra digitalizē no Iestādes puses iesniegto papīra formas veidlapu.
11. Aģentūra pārnes e-formu no testa vides uz produkcijas vidi un to publicē e-adresē

Pēc publicēšanas e-formas būs pieejamas Klientiem to aizpildīšanai e-adresē valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv klienta darba vietā.

12. Iestādei pilda e-formas testus, norāda nepieciešamās izmaiņas, ja tādas ir, veic saskaņošanu e-formai. estādes publicētā e-formas testēšanas tiek veikta latvija.gov.lv (testa vides - https://portal-test.vraa.gov.lv/Home/?lang=lv) klienta darba vietā. Lai izpildītu e-formas testus, nepieciešams iesūtīt arējo IP adrešu sarakstu, piekļuvju nodrošināšanai. (IP adresi var uzzināt šeit). Saņemot IP piekļuves, autentifikācija latvija.gov.lv testa vides portālā tiek izpildīta ar “Demo Bank” iespēju. Svarīgi! Izvēlētajai “Demo Bank” autentifikācijai ir jābūt aktīvai e-adresei.
13. Konsultatīvais atbalsts Iestādes pārstāvji visa procesa laikā var saņemt konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv, e-pasta nosaukumā lietojot ievadvārdu e-formas:e-formas nosaukums