1. E-pakalpojuma jēdziens

Publisko pakalpojumu elektroniskā piegāde būtiski paaugstina valsts institūciju, iedzīvotāju un komercuzņēmumu sadarbības efektivitāti. Veidojot jaunus e-pakalpojumus, valsts institūcijās tiek strādāts pie tā, lai uzlabotu komunikācijas iespējas ar iedzīvotājiem un komercuzņēmumiem. Tā rezultātā tiek veidoti valsts un pašvaldību portāli. Portāli nodrošina vienotus ieejas punktus informācijai un publiskiem pakalpojumiem, optimizējot šo punktu organizāciju atbilstoši lietotāju vajadzībām un neprasot papildus zināšanas par konkrētā pakalpojuma procedūru.

Parasti ikviena iestāde vai komercuzņēmums integrāciju vai e-pakalpojuma izveidi aplūko no savu interešu viedokļa, tomēr jāatzīmē, ka ir ļoti svarīgi, lai šie procesi nenotiktu haotiski, bet gan centralizēti. Valsts informācijas sistēmu savietotājs (VISS) nodrošina kopēju infrastruktūru integrācijas uzdevumu risināšanai un e-pakalpojumu izveidei un pilnveidošanai.

E-pakalpojumu līmeņi

Saskaņā ar e-pakalpojumu definīciju, par e-pakalpojumu mēs saucam pakalpojumu, kurš tiek sniegts tiešsaistē un kura sniegšanas procesa atbalstam tiek izmantotas IT nodrošinātās automatizācijas iespējas. Tiek izšķirti četri e-pakalpojumu „elektronizācijas līmeņi”:

 1. līmenis – Informēšana – informācija par pakalpojumiem ir pieejama internetā.
 2. līmenis – Mijiedarbība – veidlapu un dokumentu sagatavju lejupielāde.
 3. līmenis – Divvirzienu mijiedarbība – klientu identifikācija, veidlapu un informācijas elektroniska iesniegšana papīra dokumentu vietā.
 4. līmenis – Darījumu apstrāde – pakalpojuma pilna apstrāde, ieskaitot lēmuma pieņemšanu, informēšanu, maksājumu kārtošanu.
 5. līmenis – Starpiestāžu pakalpojums – bez klienta iesaistes.

Ar e-pakalpojumu LVP vidē mēs saprotam 3. vai 4. līmeņa e-pakalpojumu.

No konceptuālā viedokļa e-pakalpojums ir tāds valsts pārvaldes sniegts pakalpojums iedzīvotājiem, uzņēmumiem, kā arī pašai pārvaldei, kura sniegšanai maksimāli tiek samazināta pakalpojuma izmantotāju fiziskās klātbūtnes nepieciešamība un kura sniegšanas procesa atbalstam maksimāli tiek izmantotas informācijas tehnoloģijas. Tipiskie e-pakalpojumu veidi atkarība no mērķa auditorijas dalās šādi:

 • e-pakalpojumi iedzīvotājam;
 • e-pakalpojumi komersantiem (juridiskām personām);
 • starpiestāžu pakalpojumi.

Pakalpojuma apraksts

E-pakalpojums nevar eksistēt bez reāla, dzīvē sniedzama pakalpojuma. Katram pakalpojumam vienmēr ir apraksts, kurš satur šādu informāciju:

 • pakalpojuma sniegšanas uzsākšanai nepieciešamo dokumentu un citu ieejas nosacījumu apraksts;
 • pakalpojuma soļu apraksts (procesa apraksts);
 • pakalpojuma rezultātu apraksts;
 • cita informācija saskaņā ar publiskā pakalpojuma sākotnējo aprakstu.

Sniedzot pakalpojumu klientam, jāveic darbības noteiktā secībā (biznesa process). Pakalpojumu procesā gandrīz vienmēr ir iesaistītas vairākas iestādes, reti sastopami pakalpojumi, kuru sniegšana notiek vienas iestādes ietvaros. Procesa izpildes gaitas vadība pāriet pie dažādiem iestāžu darbiniekiem, kā arī tiek izmantotas dažādas iestādēs esošas informācijas sistēmas. No tehniskā viedokļa e-pakalpojums ir dažādu servisu, prezentācijas formu, integrācijas un izpildes procesu kopa, kas darbojas saskaņoti un mērķtiecīgi ar nolūku sniegt pakalpojumu tā lietotājam (skat. attēlu).

 

E-pakalpojuma sniegšanas scenārijs

VISS arhitektūra nodrošinās iespēju izmantot VISS publicētos IS servisus neierobežotā e-pakalpojumu sniegšanas punktu skaitā, piemēram, Latvijas valsts portālā (LVP), VISS portālā, pašvaldību mājaslapas utt. Visi e-pakalpojumu sniegšanas punkti tiek nodrošināti ar pieejamo VISS e-pakalpojumu sarakstu un katra e-pakalpojuma aprakstu, lietošanas instrukcijām, rezultātu formu uzskaitījumu, iedzīvotāju un atbildīgās iestādes darbinieku lēmumu pieņemšanas formām.