5.7.2.2 Asinhronais maksājums ar KDV (migrētiem e-pakalpojumiem)

Sadaļa apraksta maksājuma moduļa izsaukumu autentificētam e-pakalpojumam.

Lai veiktu asinhronu maksājumu migrētiem e-pakalpojumiem, jāveic šādas darbības:

 1. Jāizveido IVISRequest struktūra, kas jāaizpilda šādi:
  1. IVISRequest.Header.MessageID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  2. IVISRequest.Header.MessageType = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  3. IVISRequest.Header.TransactionID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  4. IVISRequest.Header.CorrelationID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  5. IVISRequest.Header.Destination = URN:IVIS:100001:ISS-EPS-EPAKPaymentSync-v2-0;
  6. IVISRequest.Header.Test = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  7. IVISRequest.Header.MilestoneID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  8. IVISRequest.Header.ResponseEndPoint = ISS servisa vai formas URN, kurai atdot vadību pēc maksājumu moduļa un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšanas izpildes;
  9. IVISRequest.Header.NextMilestoneID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  10. IVISRequest.Header.Initiator = Juridiska vai fiziska persona, kura saņems paziņojumu par apmaksas veikšanas nepieciešamību;
  11. IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.ServiceInstanceID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  12. IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.EServiceID = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  13. IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.Receiver = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  14. IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.Notification = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  15. IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.AttachmentList = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  16. IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.ErrorList = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam;
  17. Maksājumu informācija tiek nodota sadaļā IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.PaymentInfo, kas tiek aizpildīta šādi. Katram maksājumam, kas ir jāveic pakalpojuma ietvaros, ir nepieciešams aizpildīt struktūru IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.PaymentInfo.PaymentRequestList. Cik maksājumu, tik šajā struktūrā jāaizpilda struktūras PaymentRequest. Ja vienam maksājumam ir vienkārši vairāki saņēmēji un vienāda maksāšanas informācija, tad var aizpildīt vienu PaymentRequest struktūru, tajā norādot vairākas BenSet apakšstruktūras:
   1. PaymentRequest.DocNo = Maksājuma numurs;
   2. PaymentRequest.TaxPmtFlg = Pazīme par to vai maksājums ir vai nav nodokļu maksājums. Iespējamās vērtības: Y — nodokļu maksājums; N — “parastais” maksājums;
   3. PaymentRequest.Ccy = Maksājuma valūta (piemēram, LVL);
   4. PaymentRequest.PmtInfo = Neobligāts lauks — maksājuma mērķis;
   5. PaymentRequest.BankInfo = Neobligāts lauks — informācija bankai;
   6. PaymentRequest.BenSet — Maksājuma saņēmēja informācija:
    1. BenSet.Priority = Maksājuma prioritāte: N — Normal; U — Urgent; X — Express. Vērtība pēc noklusēšanas: N. Vietējiem maksājumiem Latvijas latos tiek izmantotas 'N' un 'U' izvēles;
    2. BenSet.Comm = Komisijas tips: OUR — maksātājs,BEN — Saņēmējs, SHA — dalītā. Vērtība pēc noklusēšanas: OUR;
    3. BenSet.Amt = Maksājuma summa;
    4. BenSet.BenAccNo = Saņēmēja konta numurs;
    5. BenSet.BenAccIbanFlg = Pazīme, ka konts ir IBAN. Jāuzstāda ‘Y’;
    6. BenSet.BenName = Saņēmēja nosaukums;
    7. BenSet.BenLegalId = Saņēmēja reģistrācijas numurs;
    8. BenSet.BenCountry = Valsts kods, kurā reģistrēts saņēmējs (piemēram, LV);
    9. BenSet.BBName = Saņēmēja bankas nosaukums;
    10. BenSet.BBSwift = Saņēmēja bankas SWIFT kods vai Latvijas bankas BIC kods;
    11. BenSet.BenCountry = Valsts kods, kurā reģistrēts saņēmējs (piemēram, LV);
 2. Jānorāda viena no divām iespējamajām vērtībām maksājuma izpildes termiņam, cik ilgā laikā maksājums jāsamaksā:
  1. PaymentRequest.Expiration = Maksājuma aktualitātes beigu datums;
  2. PaymentRequest.Duration = Maksājuma aktualitāte dienās kopš izveides brīža;
  3. PaymentRequest.Reminder = Atgādinājumu izsūtīšanas biežums stundās;
  4. IVISRequest.Body = Atbilstoši izsaucēja e-pakalpojuma projektējumam; IVISRequest.Body.IVISServiceDataEx.PaymentInfo.PaymentRequest struktūra satur arī citus neobligātus laukus, kas ir aprakstīti IVISService(URN:IVIS:100001:XSD-IVIS-IVISService-v1-0) XML shēmā, kuri ir neobligāti, bet ja specifiskos pakalpojumu gadījumos ir nepieciešami un bankas, kurās tiek veikta apmaksa tos atbalsta, tad var izmantot.
 3. Jāizsauc pieprasījumu servisa (URN:IVIS:100001:ISS-EPS-RequestWebService-v1-5) metode Submit(), kurai padod izveidoto IVISRequest struktūru;
 4. Pēc apmaksas veikšanas Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana nodod vadību IVISRequest.Header.ResponseEndPoint norādītajam modulim;
 5. Apmaksas rezultāts tiek atgriezts struktūrā IVISRequest.IVISServiceDataEx.PaymentInfo.PaymentStatusList.PaymentStatus. Sasaiste starp pieprasīto maksājumu un apmaksas rezultātu notiek starp URN tipa laukiem IVISRequest.IVISServiceDataEx.PaymentInfo.PaymentStatusList.PaymentStatus.PaymentId = IVISRequest.IVISServiceDataEx.PaymentInfo.PaymentRequest.PaymentId. Pēc apmaksas veikšanas Maksājumu modulis un Iedzīvotāju maksājumu nodrošināšana nodod vadību IVISRequest.Header.ResponseEndPoint norādītajam modulim.