5.2 Klasifikatori

Visi veidojamie klasifikatori ir paredzēti publiskai apskatei un lietošanai, kā arī ir pieejami ar XML Web servisa (SOAP vai REST) starpniecību, izmantojot standartizēto saskarni. Primāra ir REST saskarnes realizācija.

SOAP saskarnes izmantošana klasifikatoriem

Izmantojot XML Web servisu, tiek nodrošināta saskarne klasifikatoriem, kas saistīti ar e-pakalpojumiem. Katrs tāds Web serviss implementē vismaz divas metodes:

 • GetEntityInfoByID tiek atgriezta pilna informācija par Entity pēc norādītā identifikatora.
 • GetEntityListByName tiek atgriezts saraksts ar Entity identifikatoriem un pamata informāciju, meklējot pēc nosaukuma. Parasti tiks atgriezti pirmie 50 ieraksti, kas atbilst meklēšanas šablonam. Ja plānots, ka serviss atgriezis vairāk par 50 ierakstiem, jāieplāno lapošanas realizācija.

Otro metodi nepieciešams papildināt ar meklēšanas šablonu, pēc kura notiek meklēšana. Šablona tipam jāsatur vismaz tās vērtības, kas dotu iespēju veikt precīzu meklēšanu vai meklēšanu ar jebkuru nobeigumu:

 • exactValue — precīza meklēšana un atbilst SQL pierakstam “field1 = “abc””.
 • anyEnding — atbilst SQL pierakstam “field1 LIKE “abc%””.

Veidojot XML shēmas tipu, kas apraksta meklēšanas iespējas konkrētam klasifikatoram, tas jāatvasina (paplašinot) no XML shēmas tipa SearchType.

Klasifikatoru veidi

Tiek definēti 3 klasifikatoru tipi:

 • Kopējie klasifikatori (piemēram, dzīves kategorijas, struktūrvienības u.c.).
 • E-pakalpojumu specifiskie klasifikatori.
 • XML shēmās iebūvētie klasifikatori.

Kopējie klasifikatori

Kopējie klasifikatori, piemēram, Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators (ATVK), dzīves kategorijas, struktūrvienības un citi tiek uzturēti un aktualizēti, izmantojot VISS Klasifikatoru katalogu (ja dati tiek saglabāti VISS, nevis kādā citā sistēmā).

Kad klasifikatoru autors piedāvā jaunu klasifikatoru un VISS uzturētāji piekrīt šo klasifikatoru implementēt kā kopēju (respektīvi, tas varētu būt interesants arī citiem e-pakalpojumu izstrādātajiem), tad kopējo klasifikatoru izstrāde un izmitināšana notiek sadarbībā ar VISS uzturētājiem. Klasifikatoru autors sagatavo klasifikatora semantisko aprakstu, ko iepriekš ir jāsaskaņo arī ar VRAA un VISS uzturētājiem. Gatavojot aprakstu, nepieciešams pēc iespējas vairāk izmantot jau predifenētus semantiskos tipus. Piemēram, konceptu nosaukumiem jāizmanto skos:prefLabel, aprakstiem skos:definition utt. Klasifikatora aprakstā jāpievieno vismaz šāda nepieciešamā informācija (skat. Pakalpojumu reģistrs: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts. (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-KLK_AS-PPA)):

 • klasifikatora vārdtelpu;
 • klasifikatora nosaukumu;
 • klasifikatora aprakstu;
 • vispārīgās īpašības, tai skaita jēdziena identifikatoru un jēdziena tekstuālu identifikatoru;
 • klasifikatoru veidojošo īpašību tipi, ņemot vērā saistītos jēdzienus un iespējamās ārējās atsauces.

E-pakalpojumu specifiskie klasifikatori

E-pakalpojumu specifiskie klasifikatori tiek uzturēti speciāli noformētās XML datnēs vai tikla servisu veidā. Saskarne ar šāda tipa klasifikatoru būs tāda pati, kā SOAP saskarnes izmantošanā aprakstītā vai izmantojot REST.

Ja klasifikators būs pārāk liels vai tā aktualizācijai būs nepieciešama lietotāja saskarne, tiek apsvērta iespēja klasifikatoru ievietot VISS Klasifikatoru pārvaldības moduļa datu bāzē, vadoties pēc kopējo klasifikatoru paragrāfa.

XML shēmās iebūvētie klasifikatori

XML shēmās iebūvēto klasifikatoru apraksts ir sniegts dokumenta 3.1.17.sadaļā.

Atsauce uz klasificēto vērtību

Atsaucei uz klasifikatoru ir jālieto atribūtu grupa CodeListDescriptionGroup. Tās lietošanas apraksts ir sniegts XML resursu izstrādes vadlīnijās, skat. prasības CL-01 apraksts. Saskaņā ar šo prasību, klasificēto vērtību atribūtu grupa CodeListDescriptionGroup satur šādus neobligātus atribūtus:

Atribūts Paskaidrojums
CodeListName Klasifikatora nosaukums
CodeListID Klasifikatora identifikators iestādē
CodeListAgencyID Iestādes identifikators, kas uztur klasifikatoru. E-pakalpojumu izstrādātājiem vienmēr jālieto VISS (IVIS) 6-zīmju iestādes identifikators.
CodeListAgencyName Iestādes nosaukums, kas uztur klasifikatoru
CodeListVersionID Klasifikatora versijas identifikators
CodeListURI Klasifikatora atrašanas URI
CodeListSchemeURI Klasifikatora shēmas URI — struktūras apraksts
CodeListLanguageID Klasifikatora valoda
CodeListCodeValue Klasificētās vērtības kods

Elements (klasificētā vērtība) satur atkodēto vērtību saskaņā ar kodu, kas ierakstīts CodeListCodeValue.