5.12 Elektronisko dokumentu krātuves integrācijas instrukcija

Elektronisko dokumentu krātuve ir VISS un citu saistīto sistēmu elektronisko dokumentu glabātuve, kas kā serviss ir pieejams jebkuram VISS modulim, tai skaitā DIV. Pieeja pie saglabātajiem elektroniskajiem dokumentiem tiks nodrošināta LVP un citiem portāliem, ievērojot VISS drošības prasības.

Elektronisko dokumentu krātuves izveidošanas mērķis ir minimizēt nepieciešamību pārsūtīt elektronisko dokumentu saturu starp sistēmām vai to procesa soļiem. Šāda pieeja, pirmkārt, samazina pārsūtāmo datu apjomu, un otrkārt paslēpj elektronisko dokumentu saturu procesa soļos, kuros tas nav nepieciešams. Papildus, elektronisko dokumentu saglabāšana vienkopus ļauj nedublēt vairākkārtīgi pārsūtīto elektronisko dokumentu saturu datnēs, un atvieglo to administrēšanu — disku vietas izdalīšanu, arhivēšanu.

Visi E-dokumentu krātuves servisi ir izstrādāti ņemot vērā CMIS standartā noteiktās prasības atbilstošajiem pieprasījumiem, izmantojot Web servisus, kas balstīti uz SOAP tehnoloģiju. E-dokumentu krātuve nodrošina šādu pamatfunkciju izpildi:

 • uz objektu identifikatoriem (Id) balstītas CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete) operācijas ar elektroniskajiem dokumentiem krātuvē;
 • nodrošināt elektronisko dokumentu versiju vēsturi;
 • vadīt elektronisko dokumentu glabātavas darba auditu;
 • izpildīt elektronisko dokumentu arhivēšanu;
 • nodrošināt visas iepriekš minētās funkcijas DIV (dokumentu integrācijas videi).

Elektronisko dokumentu krātuves galvenā vienība ir elektronisko dokumentu metadati, kas apraksta elektroniskā dokumenta saturu un tā pielietojumu (izveidošanu, pārsūtīšanu, izmaiņas un utml.) elektronisko dokumentu apmaiņas procesā. Elektronisko dokumentu metadati ir saistīti ar elektroniskā dokumenta saturu, kas elektronisko dokumentu krātuvē ir saglabāta kā patstāvīga datne.

E-dokumentu krātuvē dokumenti tiek strukturēti izmantojot mapes līdzīgi kā failu sistēmā, skatīt attēlā. Mapes ir sakārtotas hierarhiski, katrai mapei ir tieši viena hierarhiski augstāka mape, izņemot saknes mapi root. Par katru mapi tiek uzturēti mapes metadati, atbilstoši CMIS datu tipam cmis:folder object-type. Saknes mapes Id var iegūt izmantojot servisu getRepositoryInfo(). Zem saknes mapes (mape “root” attēlā) ir izvietotas dokumentu īpašnieku grupu mapes (mapes /Ath — iestādēm, /Pop — iedzīvotājiem, /Bus — uzņēmumiem, /Din — deklarētām identitātēm). Zem dokumentu īpašnieku grupas mapes, seko vairāku hierarhiski pakārtotu mapju ķēde, kas unikāli identificē vienu unikālu dokumentu īpašnieku, piemēram “/Pop/Lv/2902/9210/123” identificē vienu unikālu personu (faktiski identitāti), kas tiek autentificēta ar Latvijas iedzīvotāju reģistra piešķirtu personas kodu. Šai personai ir jānodrošina pilnas tiesības rīkoties ar dokumentiem, kas atrodas jebkurā hierarhiski pakārtotā mapē. Personas saskarni ar EDK uzglabātiem dokumentiem realizē kāda VISS infrastruktūrā ietilpstoša sistēma, piem. Latvijas valsts portāls. Lai nodrošinātu iespēju dažādām sistēmām pārvaldīt savu dokumentu kopu, katra unikālā dokumentu īpašnieka hierarhija tiek dalīta tālāk pa VISS sistēmu klasifikatorā reģistrētām informācijas sistēmām, piemēram — iedzīvotājs ar personas kodu 290292-10123, izmantojot Latvijas valsts portālu, varēs piekļūt dokumentiem, kas saglabāti mapei “/Pop/Lv/2902/9210/123/LVP/” hierarhiski pakārtotās mapēs. Katrai lietotnei var būt savi tālāki nosacījumi dokumentu dalīšanai pa mapēm, piemēram Latvijas valsts portāls sagaida, ka dokumenti tiks papildus dalīti pa pakalpojumu transakcijām (URN), dokumenta virzību attiecībā pret hierarhijas īpašnieku (In/Out/Tmp) un dokumenta izveidošanas (vai eksistējoša dokumenta ievietošanas iedzīvotāja hierarhijā) datuma (GGGGMMDD). Ja nepieciešams saņemto vai nosūtīto dokumentu attēlot klienta darba vietas kopsavilkumā, tad dokuments ir jāievieto arī KDVShortList apakšmapēs In vai Out.

Gadījumos, ja vienam un tam pašam dokumentam ir jābūt pieejamam vairākos lietojumos, tad lietojumam, kurā dokuments ir sākotnēji pieejams, tas ir jāievieto (izpildot addObjectToFolder) cita lietojuma apakšmapē, kurā dokuments arī ir nepieciešams, atkal ievērojot lietojuma noteiktos ierobežojumus.

Piemērs: lai ģeoportālā iegādāta licence būtu pieejama gan ģeoportālā, gan Latvijas valsts portāla klienta darba vietā, tad:

 1. dokuments ir jāizveido licences piešķīrēja mapju hierarhijā, piem. /Ath/123456/Geoportal/URN:IVIS:12354568790/Tmp/201401/0313/pasutijums-1234-licence.pdf (
  • 123456 — hipotētisks iestādes kods VISS klasifikatorā ‘Authorities’;
  • Geoportal — ģeoportāla kods VISS klasifikatorā;
  • URN:IVIS:12354568790 — hipotētisks pakalpojuma unikālais identifikators;
  • 201401 — licences dokumenta izveidošanas gads un mēnesis (GGGGMM);
  • 0313 — licences dokumenta izveidošanas diena un stunda (DDHH);
  • pasutijums-1234 — hipotētisks ģeoportāla licences pasūtījuma unikālais identifikators);
 2. dokuments ir jāizvieto licences saņēmēja mapju hierarhijā, apskatei ģeoportālā, piem. /Bus/LV/1234/5678/901/Geoportal/URN:IVIS:12354568790-TR-101/In/20140103/pasutijums-1234-licence.pdf;
 3. dokuments ir jāizvieto licences saņēmēja mapju hierarhijā, apskatei Latvijas valsts portāla  klienta darba vietā, piem. /Bus/LV/1234/5678/901/LVP/URN:IVIS:12354568790-TR-101/In/20140103/pasutijums-1234-licence.pdf.
  • 12345678901 — hipotētiska uzņēmuma vienotās reģistrācijas numurs, ko piešķir LR Uzņēmumu reģistrs;
  • LVP — Latvijas valsts portāla kods VISS klasifikatorā ‘’;
  • URN:IVIS:12354568790-TR-101 — hipotētisks pakalpojuma izpildes jeb transakcijas unikālais identifikators;
  • In — uzņēmuma ienākošais dokuments;
  • 20140103 — datums, kad dokuments ievietots uzņēmuma mapju hierarhijā;
  • pasutijums-1234 — hipotētisks ģeoportāla licences pasūtījuma unikālais identifikators).
 4. lai dokuments tiktu attēlots starp pēdējiem n saņemtajiem dokumentiem Latvijas valsts portāla  klienta darba vietā, piem. /Bus/LV/1234/5678/901/LVP/KDVShortList/In/pasutijums-1234-licence.pdf.

Pieņemot, ka dokumenta izveidotājam — iestādei ar kodu “123456” nav nepieciešams uzglabāt izsniegto dokumentu, to var izņemt no iestādes mapju hierarhijas, izmantojot metodi removeObejctFromFolder, jo metodes deleteObject lietošana šādā gadījumā izraisīs nepietiekamu tiesību izņēmumsituāciju.

Dokumenta īpašnieks var veidot elektronisko dokumentu versijas. Katra elektroniskā dokumenta versija tiek saglabāta kā atsevišķs dokuments Elektronisko dokumentu krātuvē, versijas var koplietot vienu elektroniskā dokumenta datni, ja elektroniskā dokumenta versijas saturs vēl nav mainījies (“Iesniegums iestādei 1” un “Iesniegums iestādei 2” attēlā). Veidojot jaunu elektroniskā dokumenta versiju, ir jānorāda, vai izmaiņas pret iepriekšējo versiju ir būtiskas (major) vai nebūtiskas (minor). Viena elektroniskā dokumenta atšķirīgas versijas apvieno piederība vienai versijas sērijai, kas vienmēr sakrīt ar elektroniskā dokumenta pirmās versijas dokumenta unikālo identifikatoru.

Dokumentu īpašnieki var veidot saites starp saviem dokumentiem, neatkarīgi vai dokuments ir vai nav koplietots ar citiem dokumenta īpašniekiem (“Atbilde uz” attēlā). Saites netiek ievietotas mapēs.

Elektroniskās dokumentu krātuves lietošanu no e-pakalpojuma reglamentē E-pakalpojuma izveidošanas ceļvedis Latvija.lv portālam. Programmētāja rokasgrāmata (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-LVP_WZD_2-PR), skat. 7.1.2. sadaļā.

Mapju hierarhijas piemērs

Pilnu tīmekļa pakalpju izsaukumu aprakstu skat. integrācijas instrukciju un piemēru dokumentācijā Elektronisko dokumentu krātuve: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-EDK_AS-PPA).