5.11 Normatīvo aktu atsauču reģistra integrēšanas instrukcija

REST servisa GetRelatedInformation izsaukumi tiks atļauti jebkurām ārējām sistēmām, neveicot tiesību kontroli. Atgriežamie rezultāti saturēs tikai publiskos datus.

VRAA IS lietotājiem, kas veiks autorizēto NAAR tīmekļa pakalpju izsaukšanu, ir jābūt reģistrētiem PFAS AUTH lietotājam. Veicot servisu izsaukumus, ārējai IS ir jāpadod PFAS autentifikācijas drošības talons, kurā tiks kontrolētas lietotāja tiesības pēc piešķirtajiem operāciju objektiem.

Lai pakalpojumam pieslēgtu iespēju izmantot e-parakstītāja autorizētos servisus, ir jāveic šādi sagatavošanās darbi:

  • VRAA IS klasifikatoru katalogā ir jāpievieno informācija par IS, kas veiks datu apstrādi;
  • Lai saņemtu paziņojumus par izmaiņām izmantotajos normatīvajos aktos, VRAA IS klasifikatoru katalogā ir jābūt reģistrētam NaarNotification, kura parametri ir aprakstīti dokumentā Normatīvo aktu atsauču reģistrs: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-EPAK_ARH-VDL);
  • NAAR autorizēto pakalpju izsaukumu veikšanai lietotājam ir jābūt reģistrētām PFAS tiesībām strādāt ar norādīto IS;
  • NAAR ir pieejamas šādas autorizētās pakalpes, kuras detalizēti ir aprakstītas dokumentā Normatīvo aktu atsauču reģistrs: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-EPAK_ARH-VDL):
Tīmekļa pakalpe Apraksts
GetRelatedInformation normatīvā akta atsauces piesaistes informācijas izgūšana;
GetReferenceData dokumentu atsauču informācijas izgūšana;

NAAR ir pieejamas šādas autorizētās pakalpes, kuras detalizēti ir aprakstītas dokumentā Normatīvo aktu atsauču reģistrs: ārējās saskarnes. Programmatūras projektējuma apraksts (VRAA-6_15_11_58-VISS_2010-EPAK_ARH-VDL):

Tīmekļa pakalpe Apraksts
SearchDocuments normatīvā akta meklēšana www.likumi.lv;
AddManualDocument manuāla dokumenta pievienošanai;
SearchManualDocuments saglabāto manuālo dokumentu meklēšana NAAR;
GetReferences saglabāto atsauču meklēšana NAAR;
AddReference jaunas NAP atsauces saglabāšana;
UpdateReference atsauces datu koriģēšana;
UpdateObject ārējās IS objekta datu koriģēšana;
DeleteReference normatīvā akta piesaistes dzēšana;
DeleteObject ārējās IS objektam piesaistīto atsauču dzēšana;
GetChanges normatīvā akta reģistrēto izmaiņu paziņojumi;
AcceptChanges normatīvā akta izmaiņu apstiprināšana;
GetDocumentTypeClassifier normatīvo aktu veidu klasifikatora izgūšana;
GetDocumentIssuerClassifier normatīvo aktu izdevēju klasifikatora izgūšana;
GetDocumentStatusClassifier normatīvo aktu statusu klasifikatora izgūšana;

NAAR publisko datu izgūšanas tīmekļa pakalpes izsaukuma piemērs

Pakalpes atgriež tikai publiskos datus, bet tajās atgriežamie rezultāti netiek ierobežoti pa IS:

POST /services/VRAA.VISS2.NAAR.Endpoint/1.0/WCF/ReferencesServiceHttp.svc/GetRelatedInformation HTTP/1.1
Host: tv-vraa.zzdats.lv
Content-Type: text/xml
Content-Length: 466
<Request xmlns="vraa/viss2/naar/webservices">
     <DateFrom>2012-04-02T15:33:00</DateFrom>
     <DateTill>2012-04-02T15:39:32</DateTill>
     <DocIdList>
          <DocId>26019</DocId>
     </DocIdList>
     <IsList>
           <IsListType>
                   <IsCode>PPK</IsCode>
                   <IsObjIdList>
                            <IsObjId>12</IsObjId>
                    </IsObjIdList>
           </IsListType>
     </IsList>
</Request>

NAAR autorizēto tīmekļa pakalpju izsaukuma piemērs

Darbību secības piemērs jaunas normatīvā akta atsauces pievienošanai:

//Pakalpes proxy klienta izveidošana
ReferencesServiceClient client = new ReferencesServiceClient();
string error = null;
 
try
{
//Normatīvā akta meklēšana NAP
    DocumentSearchResult result = client.SearchDocuments(122257, "Sabiedrības integrācija Latvijā", "493", 85, 108, 
        DateTime.ParseExact("24.11.2005", "dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture), 
        DateTime.ParseExact("24.11.2005", "dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture), 
        DateTime.ParseExact("24.11.2005", "dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture), 
        DateTime.ParseExact("24.11.2005", "dd.MM.yyyy", CultureInfo.InvariantCulture));
    Document doc = result.Documents[0];
//Atsauces pievienošana
    DocumentReferenceMetadata metadata = client.AddReference("PPK", doc.DocId, 1, "IS Objekta nosaukums", "http://objekta.adrese.lv", true, "Atsauces piezīmes");
    client.Close();
}
catch (FaultException<ReferencesServiceFault> ex)
{
    error = ex.Detail.Message;
    client.Abort();
}

Pilnu tīmekļa pakalpju izsaukumu aprakstu skat. integrācijas instrukciju un piemēru dokumentācijā Normatīvo aktu atsauču reģistrs. Integrācijas instrukcijas un piemēri (VISS_2010.II.NAAR).