5.1 XML shēmas

Jaunas XML shēmas (hierarhijas) izstrāde

XML shēmu izstrādes vadlīnijas, ieteicamā shēmu nosaukumu veidošanas prakse un publicēšanas kārtība detalizēti ir aprakstīta XML resursu izstrādes vadlīnijas. Veidojot jaunu XML shēmu vai shēmu hierarhiju, izstrādātājam nepieciešams veikt shēmas darbības apgabala analīzi, tas nozīmē, jāsavāc visa tehniskā informācija saistībā ar uzdevumu, jāizstrādā veidojamās hierarhijas datu modelis, jānosaka iespējamie XML shēmas elementi un atribūti (skat. Jaunas XML shēmas izstrāde).

Pielietojot XML shēmas .NET vidē, pastāv arī ierobežojums, ka XML shēmas nosaukums nevar sakrist ar kāda elementa, kas ir aprakstīts attiecīgā XML shēmā, nosaukumu. Izstrādājot XML shēmas, jāņem vērā .NET un XML shēmas tipu atbilstību:

XSD datu tips .NET datu tips
anyURI String
base64Binary Array of Byte objects
boolean Boolean
byte SByte
date DateTime
dateTime DateTime
decimal Decimal
double Double
ENTITY String
ENTITIES String
float Single
gDay String
gMonth String
gMonthDay String
gYear String
gYearMonth String
hexBinary Array of Byte objects
ID String
IDREF String
IDREFS String
int Int32
integer String
language String
long Int64
Name String
NCName String
negativeInteger String
NMTOKEN String
NMTOKENS String
normalizedString String
nonNegativeInteger String
nonPositiveInteger String
NOTATION String
positiveInteger String
QName XmlQualifiedName
recurringDate String
duration String
string String
short Int16
time DateTime
token String
unsignedByte Byte
unsignedInt UInt32
unsignedLong UInt64
unsignedShort UInt16

.NET vides pielietojums

Visi VISS IS servisu parametri — gan ieejas, gan izejas — tiek tipizēti, lietojot iepriekš izveidotas XML shēmas. Tas nozīmē, IS serviss saņem un atgriež datus saskaņā ar tiem tipiem, kas ir aprakstīti XML shēmās un publicēti Resursu katalogā.

Lietojumu un XML ziņojumu mijiedarbība

No XML shēmas, izmantojot .NET, veido sērijveida (sērijveida klase ir spējīga saglabāt un atjaunot savu stāvokli no XML) standarta Microsoft rīku xsd.exe (parasti tas atrodams šeit: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\SDK\v2.0\Bin) vai citus koda ģenerācijas rīkus. Piemērām: svcutil.exe, Xsd2Code, WSCF.blue rīks (skat. SOAP tīmekļa pakalpju ģenerēšana ar “Contract-First” pieeju) utt.