1.5 VISS lietotnes un palīga servisi

Ar VISS lietotnēm ir domāta programmatūra, kas nodrošina ar VISS saistīto informāciju, tai skaitā, XML shēmas, IS servisu aprakstus, e-pakalpojumu aprakstus, klasifikatoru un iekšējo lietotāju uzturēšanu un aktualizāciju. Pieejamas šādas lietotnes un palīgservisi:
 • XML resursu katalogs. XML shēmu un citu XML resursu krātuve, kas nodrošina šādas iespējas:
  • jauno XML resursu reģistrācija,
  • esošo XML resursu rediģēšana ar versiju kontroli,
  • detalizēta apraksta un hierarhijas informācijas attēlošana,
  • publiskas pieejas nodrošināšana reģistrētajām XML resursiem ar iespēju veidot atsauces, izmantojot XML shēmu operatorus include un import.
  XML resursu kataloga lietošanu reglamentē VISS XML shēmu izstrādes vadlīnijas.
 • IS servisu katalogs. Valsts informācijas sistēmu servisu reģistrs, kas satur IS servisu aprakstus un izmantošanas nosacījumus. Katalogā tiks aprakstīti visi IS servisi, kuri ir pieejami e-pakalpojumu procesiem un citiem servisu klientiem (consumers). Kopumā IS servisu katalogs nodrošina iespēju:
  • definēt iestādes sniegtos servisus;
  • atrast citus reģistrētus servisus;
  • uzzināt par servisu sniedzēju, saņēmēju un reģistra mijiedarbības iespējām.
 • Klasifikatoru pārvaldības modulis. Nodrošina VISS un e-pakalpojumu klasifikatoru uzturēšanu un aktualizāciju, sīkāk skat. Klasifikatoru veidi.
 • Iestādes lietotāju darba vietas lietojums (IDDV). IDDV ir paredzēts valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, kuri piedalās e-pakalpojuma izpildes procesā. Iestādes darbinieku darba vietu pamatmērķis ir nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesa efektivitāti vai veikt kādus citus darba uzdevumus, kas ir nepieciešami, lai izpildītu konkrēto e-pakalpojuma pieprasījumu;
 • Notifikāciju serviss, ko izmanto iestāžu darbinieku un iedzīvotāju apziņošanai.
 • Maksājumu modulis, kas nodrošina apmaksu plūsmas kontroli, attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, maksājumu apmaksas procesa vadību un sasaisti ar apmaksas nodrošinātājiem.
 • E-parakstītāja infrastruktūra:
  • biznesa loģika — dokumentu parakstīšanai, parakstu atšifrēšanai, parakstītā dokumenta validācijai, priekšskatījumu ģenerācijai;
  • pagaidu failu glabātuve;
  • tīmekļa pakalpes e-parakstītāja funkcionalitātes izmantošanai;
 • Adrešu meklēšanas komponente, kas nodrošina unificētu lietotāja saskarni jebkurā web-lietojumā ar lietotāja veikto darbību rezultātu atgriešanu pakalpojuma sniedzēja servisam, skat. Adrešu meklēšanas komponente.
 • Publisko pakalpojumu katalogs, kas nodrošina pakalpojumu datu uzkrāšanu, izmantojot Iestādes darbinieka darba vietu un informācijas pieejamību Latvijas valsts portāla lietotājiem.
 • Normatīvo aktu atsauču reģistrs, kas nodrošina ārējo normatīvo aktu portālu atsauču uzkrāšanu un centralizētu aktualitātes pārbaudi.
 • Elektronisko dokumentu krātuve, kas nodrošina vidi elektronisko dokumentu saglabāšanai, pretī sniedzot saglabātā dokumenta unikālo identifikatoru, kas var tikt izmantots tālākā informācijas apmaiņā starp e-pakalpojumu, Latvijas valsts portālu un iestādes darbinieka darba vietu.
 • Vienotās pieteikšanās modulis (IdentitySelector), kas nodrošina lietotāju autentifikāciju.