1. E-pakalpojumu platformas konceptuālā uzbūve

VISS un LVP e-pakalpojumu izpildes vide balstās uz šādiem principiem:
 1. tiek izmantota uz servisiem orientēta arhitektūra (SOA);
 2. primārais sistēmu saskarnes veids ir Web servisi (IS servisi);
 3. e-pakalpojumu prezentācijas slāņa izstrāde notiek .NET vidē, bet servisi, kas apkalpo back end, var būt izveidoti ar jebkādu tehnoloģiju;
 4. ir jāizmanto vienoti standarti — XML shēmu izveides standarti, IS servisu izveides standarti, e-pakalpojumu izveides standarti (skat. detalizēti XML resursu izstrādes vadlīnijās);
 5. standartizēta saskarne valsts reģistru servisiem un VISS infrastruktūras servisiem;
 6. centralizēto katalogu lietošana:
  • XML resursu katalogs. XML shēmu un citu XML resursu krātuve, kas nodrošina šādas iespējas:
   • jauno XML resursu reģistrāciju;
   • esošo XML resursu rediģēšanu ar versiju kontroli;
   • detalizēta apraksta un hierarhijas informācijas attēlošana;
   • publiskas pieejas nodrošināšana reģistrētajām XML resursiem ar iespēju veidot atsauces, izmantojot XML shēmu operatorus include un import.
   XML resursu kataloga lietošanu reglamentē VISS XML shēmu izstrādes vadlīniju dokuments.
  • IS servisu katalogs. Valsts informācijas sistēmu servisu reģistrs, kas satur IS servisu aprakstus un izmantošanas nosacījumus. Katalogā tiks aprakstīti visi IS servisi, kuri ir pieejami e-pakalpojumu procesiem un citiem servisu klientiem (consumers). Kopumā IS servisu katalogs nodrošina iespēju:
   • definēt iestādes sniegtos servisus;
   • atrast citus reģistrētos servisus;
   • uzzināt par servisu sniedzēju, saņēmēju un reģistra mijiedarbības iespējām.
  • Klasifikatoru pārvaldības modulis. Nodrošina VISS un e-pakalpojumu klasifikatoru uzturēšanu un aktualizāciju.
 7. VISS koplietošanas servisi un valsts reģistru servisi tehnoloģiski ir pieejami no daudziem pieejas punktiem: valsts un pašvaldību portāliem, iestāžu mājaslapām, vienas pieturas aģentūrām u. .tml.;
 8. LVP portāla sadaļas, kas atbalsta e-pakalpojumu darbību:
  • Klienta darba vieta (KDV) — iedzīvotajā darba vieta e-pakalpojumu izpildes rezultātu apskatei un kontrolei.
 9. citu koplietošanas servisu kopums:
  • Notifikāciju serviss, ko izmanto iestāžu darbinieku un iedzīvotāju apziņošanai.
  • Maksājumu modulis, kas nodrošina apmaksu plūsmas kontroli, attaisnojuma dokumentu sagatavošanu, maksājumu apmaksas procesa vadību un sasaisti ar apmaksas nodrošinātājiem.
  • E-parakstītāja infrastruktūra, kas nodrošina dokumentu parakstīšanu un paraksta pārbaudi, izmantojot e-pakalpojumā integrējamo e-parakstītāja mehānismu.
  • Adrešu meklēšanas komponente, kas nodrošina unificētu lietotāja saskarni jebkurā web-lietojumā ar lietotāja veikto darbību rezultātu atgriešanu pakalpojuma sniedzēja servisam.
  • Publisko pakalpojumu katalogs, kas nodrošina pakalpojumu datu uzkrāšanu, izmantojot Iestādes darbinieka darba vietu un informācijas pieejamību Latvijas valsts portāla lietotājiem.
  • Normatīvo aktu atsauču reģistrs, kas nodrošina ārējo normatīvo aktu portālu atsauču uzkrāšanu un centralizētu aktualitātes pārbaudi.
  • Elektronisko dokumentu krātuve, kas nodrošina vidi elektronisko dokumentu saglabāšanai, pretī sniedzot saglabātā dokumenta unikālo identifikatoru, kas var tikt izmantots tālākā informācijas apmaiņā starp e-pakalpojumu, Latvijas valsts portālu un iestādes darbinieka darba vietu.
  • Vienotās pieteikšanās modulis, kas nodrošina lietotāju autentifikāciju.