4. E-pakalpojumu lietotāja saskarnes kontrolsaraksts

Lai noteiktu, vai konkrēts e-pakalpojums atbilst šajā dokumentā definētajām vadlīnijām, ir jāpārbauda, vai attiecībā uz šo e-pakalpojumu (tā versiju) izpildās (atbilstoši katras prasības obligātumam) visas nodaļā noteiktās prasības.

Lai vienkāršotu šo atbilstības noteikšanas procesu, šajā nodaļā ir uzskatītas šajā dokumentā definēto prasību pamattēzes. Šīs tēzes pārklāj visas nodaļā definētās prasības, un tāpēc tās var kalpot par kontrolsarakstu (checklist) prasību izpildei. Tomēr, pārbaudot konkrētās tēzes atbilstību apskatāmajam e-pakalpojumam, tā ir jāinterpretē atbilstoši attiecīgajā prasībā izklāstītajam (sk. tēzēm atbilstošu lauku “atsauces”).obligātums/ svarīgums atsauces

A

Biznesa līmenisA.1

E-pakalpojuma izpilde ļauj sasniegt lietotājam jūtamo rezultātu (noteikto mērķi)

EPAK.UI.Biz.1

A.2

E-pakalpojums kalpo tikai viena mērķa sasniegšanai

EPAK.UI.Biz.1

A.3

E-pakalpojums neatkārto citu e-pakalpojumu funkcionalitāti nozīmīgā apjomā

EPAK.UI.Biz.1

A.4

E-pakalpojuma katra izpildes reize nav atkarīga no iepriekšējās (izņemot biznesa līmeņa atjaunotos datus)

EPAK.UI.Biz.2

A.5

E-pakalpojums prasa minimāli nepieciešamo ievaddatu apjomu

EPAK.UI.Biz.3

B

E-pakalpojuma soļu organizācijaB.1

E-pakalpojums ir organizēts secīgajos soļos

EPAK.UI.Org.1

B.2

E-pakalpojumā nav apslēpto soļu (izņemot atsevišķus kļūdas paziņojumu soļus)

EPAK.UI.Org.4

B.3

Sarežģīta formāta datu lauku aizpildīšanai tiek lietoti uznirstošie elementi vai logi

EPAK.UI.Org.5

B.4

Ievaddatu pārbaudes notiek katru reizi, pārejot pie nākamā soļa

EPAK.UI.Org.1

B.5

E-pakalpojums ir loģiski noslēdzams visos gadījumos

EPAK.UI.Org.2

B.6

Ievadei pirmie tiek prasīti e-pakalpojuma izpildei būtiskākie dati

EPAK.UI.Org.5

B.7

Loģiski saistītiem ievaddatiem atbilstošie lauki ir sagrupēti un/vai ir izvietoti vienā vai blakus esošajos soļos

EPAK.UI.Org.5

B.8

Katrā solī nav vairāk par 7–10 ievadlaukiem

EPAK.UI.Org.5

B.9

Loģiski mazsaistītiem ievaddatiem atbilstošie lauki ir izvietoti atšķirīgajos soļos, vai ir atdalīti ar horizontālo līniju

EPAK.UI.Org.5

B.10

Lietotājs tiek brīdināts pirms būtiskām/neatgriezeniskām darbībām

EPAK.UI.Org.3

B.11

Pirms lietotāja norādīto datu nosūtīšanas biznesa līmenim, lietotājam tie tiek parādīti kopā to apstiprināšanai

EPAK.UI.Org.1

B.12

E-pakalpojumā nav tukšo soļu/darbību

EPAK.UI.Org.4

B.13

Soļu nosaukumi ir lietvārdi vai lietvārdu frāzes, kas raksturo soļa funkciju vai solī ievadāmos datus

EPAK.UI.Org.1

B.14

Atgriešanās iepriekšējos soļos nav iespējama, ja pēc šiem soļiem tika iniciēta noteiktā biznesa darbība (t. sk. biznesa datu atjaunošana)

EPAK.UI.Org.1

B.15

Vairākās vietās atkārtojušos ievaddatu norādīšana ir izdalīta atsevišķajā uznirstošajā logā

EPAK.UI.Org.5

B.16

Uznirstošajos logos nav citu uznirstošo logu

EPAK.UI.Org.5

C

SatursC.1

Formulējumi nav pretrunīgi

EPAK.UI.Cont.1

C.2

Formulējumi ir saskaņoti ar nozarē pieņemtajiem

EPAK.UI.Cont.1

, EPAK.UI.Cont.2

C.3

Viens un tas pats jēdziens e-pakalpojuma ietvaros tiek apzīmēts ar vienu un to pašu terminu (un otrādi)

EPAK.UI.Cont.1

C.4

Formulējumi ir ortogrāfiski, gramatiski un terminoloģiski pareizi

EPAK.UI.Cont.2

C.5

Formulējumiem ir ievērots lietišķo rakstu valodas stils

EPAK.UI.Cont.2

C.6

Paskaidres ir pieejamas katram ievades elementam (vai elementu grupai)

EPAK.UI.Cont.3

C.7

Paskaidres ir informatīvas

EPAK.UI.Cont.3

C.8

Kļūdu ziņojumi definē problēmu un tās novēršanas iespējas

EPAK.UI.Cont.4

C.9

Tiek izmantota vienota ziņojumu tipu klasifikācija

EPAK.UI.Cont.5

C.10

Maksas opcijas ir skaidri izdalītas

EPAK.UI.Cont.6

C.11

Intervāliem ir norādīts, vai beigu punkts ir iekļauts intervālā

EPAK.UI.Cont.7

D

Lietotāja saskarnes elementu izvēleD.1

Viena varianta izvēlei no vairākiem iepriekšdefinētiem variantiem tiek izmantota radiopogu grupa

EPAK.UI.UX.1

D.2

Viena varianta izvēlei no vairākiem dinamiski noteicamajiem vai klasificētajiem variantiem tiek izmantots sarakstlodziņš (list box) vai nolaižamais sarakstlodziņš (drop-down list box), vai arī radiopogu grupa (lapošanas elementa iekšā, ja variantu skaits ir lielāks par 5–7), vai arī cits līdzīgs elements

EPAK.UI.UX.1

D.3

Vairāku variantu izvēlei no vairākiem loģiski saistītajiem iepriekšdefinētiem variantiem tiek izmantota izvēles rūtiņu grupa

EPAK.UI.UX.1

D.4

Viena varianta izvēlei no vairākiem dinamiski noteicamajiem vai klasificētajiem loģiski saistītajiem variantiem tiek izmantots vairākatlašu sarakstlodziņš (multiple-selection list box) vai arī izvēles rūtiņu grupa (lapošanas elementa iekšā, ja variantu skaits ir lielāks par 5–7), vai arī cits līdzīgs elements

EPAK.UI.UX.1

D.5

Loģiskās pazīmes ‘jā’/‘nē’ ievadīšanai tiek izmantota izvēles rūtiņa

EPAK.UI.UX.1

D.6

Loģiskās binārās pazīmes ievadīšanai, kad abas pieļaujamās vērtības nav diametrāli pretējas pēc nozīmes, tiek izmantota divu radiopogu grupa

EPAK.UI.UX.1

D.7

Datuma ievadei tiek izmantots kalendāra elements vai nolaižamais kombinētais kalendāra elements

EPAK.UI.UX.1

D.8

Darbībām, kas attiecas uz visu soli (vai atvērto uznirstošo logu), tiek izmantotas pogas

EPAK.UI.UX.2

D.9

Darbībām, kas attiecas uz lauku vai lauku grupu, tiek izmantotas hipersaites

EPAK.UI.UX.2

E

Lietotāja saskarnes elementu organizācijaE.1

Viens ievadlauks ir paredzēts viena veida datu ievadei

EPAK.UI.UX.3

E.2

Soļu navigācijas pogas ir izvietotas apakšā

EPAK.UI.UX.4

E.3

Ievaddatiem nav nepamatotu ierobežojumu

EPAK.UI.UX.5

E.4

Lokālie paziņojumi tiek rādīti pie attiecīgā saskarnes elementa (ievadlauka)

EPAK.UI.UX.7

E.5

Paziņojumi par ievadlaukā ievadīto datu kļūdām tiek rādīti attiecīgajā paskaidres elementā

EPAK.UI.UX.7

E.6

E-pakalpojumā neparādās ritjoslas (ne horizontālās, ne vertikālās) neatkarīgi no izmantojamās tīmekļa pārlūkprogrammas, ierīces, izšķirtspējas (izņemot sarakstlodziņus un līdzīgus elementus)

EPAK.UI.UX.6

E.7

Poga, kas realizē soļa primāro darbību, ir izcelta kā noklusētā

EPAK.UI.UX.4

F

Tehniskā organizācijaF.1

E-pakalpojuma izstrādei tiek izmantota ietvara jaunākā versija

EPAK.UI.Proc.1

F.2

Datu pārbaudes tiek dublētas servera pusē

EPAK.UI.Impl.1

F.3

Adreses ievadīšanai ir izmantota VISS Adrešu meklēšanas komponente

EPAK.UI.Impl.2

F.4

Attēlojamie teksti tiek glabāti kā resursi

EPAK.UI.Impl.3

F.5

Uznirstošajiem logiem un citiem ietvarā definētajiem elementiem tiek izmantota tikai ietvarā piedāvātā attiecīgo logu/elementu realizācija

EPAK.UI.Impl.5