3.7.3 Attēlojamie teksti tiek glabāti kā resursi

Identifikators

EPAK.UI.Impl.3

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

Visi teksti (lauku nosaukumi, paskaidres, paziņojumi u. tml.), kas var tikt attēloti lietotājam (lietotāja saskarnes palīgteksti nevis iegūstamie vai apstrādājamie dati), ir jāglabā kā resursi uzturēšanas lomu dalīšanai atsevišķi no binārajām lietotnes datnēm, nodrošinot, piemēram, ka tekstus var mainīt, nepārkompilējot izpildkodu. Šos tekstus nedrīkst glabāt lietotnes (vai tās bināro datņu) iestatījumu un konfigurācijas datnēs (piemēram, datnē Web.config — ASP.NET tīmekļa lietotnēm). Resursiem ir jāatbalsta daudzvalodība.

Pamatojums

Tekstu atdalīšana no binārajām lietotnes datnēm bāzējas uz vispārpieņemtu inženierijas principu “atbildības dalīšana” (separation of concerns), kas paredz, ka pēc iespējas ir jānošķir vienumi, kas ir atbildīgi par atšķirīgajiem produkta aspektiem. Lietotņu izstrādē visi tekstu formulējumi parasti nav atkarīgi no lietotņu darbības loģikas. Turklāt bieži pastāv nepieciešamība rediģēt tekstus, neskarot lietotnes loģiku. Tāpēc tekstu glabāšana kā atsevišķus lietotnes resursus veicina labāku lietotnes pārskatāmību un lielāku lietotnes pielāgošanas potenciālu (t. i., noteiktu lietotnes loģiku neietekmējošo izmaiņu veikšanu bez programmēšanas darbību nepieciešamības).

Resursus nav ieteicams glabāt lietotnes iestatījumu un konfigurācijas datnēs, jo parasti šīs datnes nav paredzētas resursu glabāšanai, bet gan lietotnes tehnisko un loģisko parametru specificēšanai.