3.5.5 Tiek izmantota vienota paziņojumu tipu klasifikācija

Identifikators:

EPAK.UI.Cont.5

Obligātums:

 — obligāts

Izklāsts:

Katram dinamiskajam paziņojumam (kas tiek parādīts lietotājam kā kāda notikuma vai darbības izpildes rezultāts vai atkarībā no noteiktiem nosacījumiem) ir jāatbilst vienam no šādiem tipiem:

  1. Darbības veiksmīgas izpildes paziņojums un informatīvs paziņojums — liecina par darbības korektu un paredzamo (sagaidāmo) izpildi; sniedz lietotājam informāciju, kas viņam nav obligāta ņemšanai vērā.

  2. Brīdinājuma paziņojums (attēlojot tas ir jānoformē kā informatīvs vai kļūdas ziņojums) — liecina par darbības korektu izpildi, kad darbības rezultāts atšķiras no paredzamā (sagaidāmā), tomēr darbu var turpināt; sniedz lietotājam informāciju, kuru viņam ir vēlams ņemt vērā.

  3. Kļūdas paziņojums — liecina par darbības nekorektu izpildi vai arī darbības korektu izpildi, kad darbības rezultāts neļauj turpināt darbu; sniedz lietotājam informāciju, kas viņam ir obligāti jāņem vērā, ja viņš grib mēģināt turpināt darbu.

Dinamiskajiem paziņojumiem ir jābūt noformētiem atbilstoši to tipiem, kā norādīts Stila grāmatā. Citiem lietotāja saskarnes elementiem, t. sk. statiskajiem (beznosacījuma) paziņojumiem, nedrīkst izmantot noformējumu, kas ir paredzēts dinamisko paziņojumu tipiem.

Pamatojums:

Starp visiem ziņojumiem lietotājam:

  1. vizuāli ir jāatšķir ziņojumi, kas ir specifiski konkrētajai izpildes reizei, no ziņojumiem, kas tiek rādīti ikvienam un vienmēr,

  2. vizuāli ir jāredz konkrētajai izpildes reizei specifisko ziņojumu nozīmīguma/kritiskuma pakāpe un darbību izpildes veiksmīgums, tādējādi ātri ļaujot uztvert situācijas, kad ir nepieciešama lietotāja uzmanība/rīcība.

Negatīvie piemēri:

  1. E-pakalpojumā, lietotājam piedāvājot atlasīt informāciju no arhīva datubāzes, papildus tiek sniegts skaidrojums par arhīva datubāzes saturu, kas tiek noformēts kā dinamisks informatīvs ziņojums. Šis var likt lietotājam domāt, ka:

    1. ziņojumā rādāmā informācija ir pagaidu ierobežojums,

    2. šis ir informatīvs paziņojums, kas atspoguļo kāda automātiski izpildītā pieprasījuma labvēlīgu rezultātu un kas tādējādi, no pirmā skata, nav tieši saistīts ar zem tā esošo izvēles rūtiņu.

Šajā gadījumā statisks informatīvs paziņojums būtu jāveido ar noklusēto teksta noformējumu:

vai, ja tas nav pietiekami svarīgs, tad šis paziņojums būtu jāpārnes paskaidrē: