3.3.3 E-pakalpojums prasa minimāli nepieciešamo ievaddatu apjomu

Identifikators

EPAK.UI.Biz.3

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

E-pakalpojuma prasīto ievaddatu apjomam ir jābūt minimāli nepieciešamam, lai e-pakalpojuma biznesa mērķis tiktu sasniegts. Šis ietver:

  1. Nedrīkst prasīt ievadīt datus, kas nav nepieciešami e-pakalpojuma biznesa mērķa sasniegšanā.
  2. Nedrīkst prasīt obligāti ievadīt datus, kad šos datus e-pakalpojuma biznesa mērķa sasniegšanai var aizstāt ar citiem lietotāja ievadītajiem datiem (t. sk. kas ir ievadīti neobligātajos laukos).
  3. Nedrīkst prasīt ievadīt dublējošos datus vai datus, kas viennozīmīgi un automātiski var tikt noteiktas no jau pieejamajiem (t. sk. ievadītajiem) datiem (piemēram, datiem par lietotāju, t. sk. viņa personas koda, viņā LVP portāla profilā norādītā e-pasta).

Šis punkts neattiecas uz darbību vai datu apstiprināšanu, kad šī apstiprināšana prasa lietotājam tikai norādīt apstiprinājuma faktu, nevis atkārtoti ievadīt datus. Šis punkts arī neattiecas uz gadījumu, kad lietotājam ir jāspēj norādīt citu informāciju — arī ne to, kas var tikt automātiski noteikta (piemēram: (1) ja kā adresi var norādīt patvaļīgu adresi, ne tikai deklarēto dzīvesvietas adresi, (2) ja kā e-pasta adresi var norādīt e-pasta adresi, kas nesakrīt ar LVP portālā lietotāja profilā pieejamo e-pasta adresi).

Šis punkts attiecas uz gadījumu, kad nepieciešamie dati var tikt iegūti no kāda valsts reģistra un e-pakalpojuma turētājam ir tiesiskais pamats (un vienošanas ar attiecīgo datu turētāju) šos datus iegūt un attiecīgi apstrādāt.

Pamatojums

Lieki ievaddatu lauki, no vienas puses, palielina lietotājam rādāmās un no lietotāja pieprasāmās informācijas apjomu — tas apgrūtina un/vai palēnina e-pakalpojuma izmantošanu lietotājam. No otras puses, saņemot no lietotāja lieku vai dublējošos informāciju, var pastāvēt riski, kas ir saistīti ar šīs informācijas drošu glabāšanu, izmantošanu un izplatīšanu. Arī, pieprasot no lietotāja noteikto informāciju, ir svarīgi, lai e-pakalpojuma turētājam būtu tiesiskais pamats prasīt vai lūgt lietotājam norādīt attiecīgo informāciju.

Negatīvie piemēri

  1. E-pakalpojums kā vienu no obligātajiem laukiem prasa norādīt deklarējamo adresi. Tomēr, norādot adresi Rīgā, parādās jauns obligāts lauks “Priekšpilsēta vai rajons”, kur ir jānorāda deklarējamajai adresei atbilstošā Rīgas priekšpilsēta (rajons):

    Rīgas adresei atbilstošā priekšpilsēta (rajons) ir viennozīmīgi nosakāma pēc adreses (kas tiek ievadīta laukā “Deklarējamā adrese” ar pogas “Meklēt” palīdzību), turklāt adrešu atbilstība priekšpilsētām (rajonam) ir attiecīgā klasifikatora vērtības, un to ir iespējams noteikt automātiski. Tāpēc ir lieki prasīt no lietotāja norādīt Rīgas adresei priekšpilsētu (rajonu).

    Turklāt pastāv iespēja lietotājam norādīt priekšpilsētu (rajonu), kas neatbilst adresei, — šajā gadījumā, ja e-pakalpojumā nav paredzēta attiecīgā pārbaude, biznesa datu integritāte var tikt iztraucēta: