3.2.2 E-pakalpojuma izstrādes procesa aktivitātes

Identifikators

EPAK.UI.Proc.2

Obligātums

 — obligāts

Izklāsts

E-pakalpojumu izstrādes procesā ir jāpievērš īpaša uzmanība lietotājiem, viņu vajadzībām un prasībām, izmantojot ergonomiku, lietojamības zināšanas un metodes, lai izstrādātie e-pakalpojumi nodrošinātu tādas īpašības kā lietojamība, lietderība un sasniegtu augstu lietotāju apmierinātību.

E-pakalpojumu izstrādē ir jāizmanto tādās cilvēkorientētas izstrādes metodes kā lietotāja darbību analīze, skiču un prototipu gatavošana, darbs ar fokusa grupām un lietojamības testēšana, izstrādāto skiču uzlabošana vairākās iterācijās, lai ne tikai labāk saprastu lietotāju vajadzības, bet arī uzlabotu izstrādājamā e-pakalpojuma lietojamību.

Cilvēkorientētas izstrādes process ir detalizēti aprakstīts šo vadlīniju nodaļā, un atbilstoši procesa aprakstam ir jāveic šādas aktivitātes, kuru rezultātā tiek sagatavoti konkrēti nodevumi vai darba dokumenti:

  1. Cilvēkorientētas izstrādes plānošana. Uzsākot projektu, ir jāieplāno cilvēkorientētas izstrādes plāns un nepieciešamās darbības. Iespējamais aktivitātes rezultāts: projekta kalendārais plāns;

  2. Prasību analīze, kurā tiek noskaidrots e-pakalpojuma lietošanas konteksts. Iespējamais aktivitātes rezultāts: interviju protokoli, prezentācijas, risinājuma koncepcija;

  3. Prasību fiksēšana un saskaņošana, kas ietver izstrādājamā e-pakalpojuma ekrānformu vizuālās skices vai prototipus. Prasību saskaņošana var notikt vairākās iterācijās. Iespējamais aktivitātes rezultāts: sanāksmju protokoli, programmatūras prasību specifikācija ar ekrānformu skicēm, risinājuma prototips;

  4. Risinājuma izstrāde. Tās laikā ieteicams veikt risinājuma prezentāciju pasūtītāja pārstāvjiem, lai pārliecinātos par lietotāju prasību ievērošanu. Iespējamais aktivitātes rezultāts: sanāksmju protokoli, risinājuma prototips, daļēji izstrādāts risinājums;

  5. Risinājuma izvērtēšana notiek vairākos projekta posmos, bet tiek noslēgta ar iespējami gatava risinājuma vai tā prototipu lietojamības testēšanu vai/un uz pārbaudi orientētu izvērtēšanu. Iespējamais aktivitātes rezultāts: lietojamības testi, lietojamības ziņojums un rekomendācijas, sanāksmju protokoli.

Konkrētus sagatavojamos nodevumus nosaka konkrētā e-pakalpojuma izstrādes iepirkuma konkursa nolikums, un tie tiek apstiprināti līguma slēgšanas laikā.

Pamatojums

Atbilstība standartam ISO 9241-210 “Cilvēka un sistēmas mijiedarbības ergonomika. 210. daļa: Cilvēkorientēti projektēšanas procesi interaktīvajām sistēmām”.