3.1.3 Nepiekrišana prasību saturam

Identifikators

EPAK.UI.Meta.3

Obligātums

 — vēlams

Izklāsts

Ja jebkura no e-pakalpojuma izstrādē iesaistītajām personām apstrīd šajā dokumentā definētās prasības, tai par to ir jāinformē VRAA, norādot:

  1. apstrīdamās prasības,

  2. iemeslu, kāpēc prasības tiek apstrīdētas.

Pamatojums

Šī dokumenta kvalitātes nodrošināšanai ir svarīgi apzināties visas vietas, pret kurām iebilst e-pakalpojumu izstrādē iesaistītās personas vai kas viņiem liekas neloģiskas. Ziņošana par šo VRAA ļauj sekmēt šī dokumenta satura uzlabošanu un attīstību.