3. Prasības e-pakalpojumu lietotāja saskarnei

Šajā nodalījumā ir definētas prasības e-pakalpojumu lietotāja saskarnei, kurām ir jāizpildās (atbilstoši katras prasības obligātumam) attiecībā uz konkrēto e-pakalpojumu (un tā versiju), lai varētu uzskatīt, ka šis e-pakalpojums atbilst šajā dokumentā noteiktajām vadlīnijām.

Prasības ir apvienotas šādās grupās:

 1. Metaprasības — prasības, kas apraksta pārejās grupās definēto prasību pielietošanu.

 2. Prasības procesam — prasības e-pakalpojuma izstrādes procesam, kas var ietekmēt e-pakalpojuma lietotāja saskarni.

 3. Prasības tieši lietotāja saskarnei: prasības biznesa līmenim, soļu organizācijai, saturam, elementiem un implementācijai, kā arī stila grāmata — atbilstoši saistītajā nodaļā aprakstītajiem e-pakalpojumu lietotāja saskarnes aspektiem.

Katrai prasībai ir definēti šādi atribūti (daži var būt neobligāti):

 1. Identifikators — prasības unikāls identifikators e-pakalpojumu vadlīniju dokumentu grupā.

 2. Obligātums — prasības ievērošanas obligātums (kas arī liecina par prasības svarīguma līmeni):

  1.  — vēlams — prasības ievērošana ir vēlama, bet tās neievērošana nevar kalpot par iemeslu uzskatīšanai, ka e-pakalpojums neatbilst šajā dokumentā definētajām vadlīnijām;

  2.  — obligāts — prasības ievērošana ir obligāta, izņemot gadījumu, kad tās neievērošana konkrētajā gadījumā ir saskaņota ar VRAA (tad šīs prasības obligātums tiek interpretēts kā ‘vēlams’);

  3.  — neatceļams — prasības ievērošana ir obligāta bez izņēmumiem.

 3. Izklāsts — prasības būtības apraksts; attiecībā uz šo aprakstu tiek noteikts, vai konkrēts e-pakalpojums atbilst šai prasībai.

 4. Pamatojums — prasības pastāvēšanas pamatojums; tas nav saistošs e-pakalpojumu izstrādes procesā iesaistītajām pusēm.

 5. Piemēri — prasības ievērošanai un/vai neievērošanas (korektas un/vai nekorektas ievērošanas) piemēri; tie nav saistoši e-pakalpojumu izstrādes procesā iesaistītajām pusēm.