2. E-pakalpojumu lietotāja saskarne

E-pakalpojumi ir noteiktā veidā noformētas lietotnes Latvijas valsts portālā. Portāla e-pakalpojumi ir paredzēti izmantošanai visiem valsts iedzīvotājiem. Vienlaikus tie var būt orientēti uz konkrētu iedzīvotāju grupu, piemēram, noteiktiem speciālistiem (piemēram, ģimenes ārstiem) vai personām ar noteiktu nodarbošanos (piemēram, uzņēmumu vadītājiem). Neeksistē papildu prasības lietotājiem, lai viņi varētu izmantot e-pakalpojumus — iespējams, izņemot e-pakalpojuma biznesa līmeņa prasības, — un tāpēc e-pakalpojumiem ir jādarbojas tā, lai to izmantošana būtu intuitīva un maksimāli efektīva jebkuram cilvēkam, kam ir pamatiemaņas darbā ar datoru, — neraugoties uz viņa vecumu, funkcionālām spējām, sociālo stāvokli, tehniskajām (īpaši informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) zināšanām un prasmēm. Tāpēc e-pakalpojumu lietotāja saskarnei ir jābūt pēc iespējas maksimāli pašsaprotamai un pašpaskaidrojošai — lai lietotājam nebūtu nepieciešamas papildu instrukcijas e-pakalpojuma izmantošanai (bez paskaidrojumiem, kas ir iekļauti e-pakalpojuma lietotāja saskarnē).

Lietotāja saskarne ir viens no e-pakalpojuma pamatelementiem, un tas ir visredzamākais no tiem. Galvenokārt tikai ar to saskaras e-pakalpojuma lietotāji, kas e-pakalpojumu izmanto savu mērķu sasniegšanai un vajadzību (user needs) apmierināšanai.

Tomēr e-pakalpojums sastāv arī no citiem būtiskiem elementiem: sistēmas arhitektūras, e-pakalpojumu ietvara, saskarnēm ar iekšējām un ārējām sistēmām, drošības slāņa, kas visi atstāj ietekmi un mijiedarbojas ar lietotāja saskarni. Tāpēc e-pakalpojuma lietotāja saskarnes izstrāde nav atsevišķs izolēts process, bet tas ir cieši saistīts ar pārējās e-pakalpojuma daļas izstrādi.

Lietotāja saskarnei, aplūkojot to kā atsevišķu loģisko vienumu, var izdalīt šādus aspektus (sk. attēlu):

  1. Biznesa līmenis — ietver jautājumus, kāds ir e-pakalpojuma izpildes mērķis no lietotāja skatupunkta, ko e-pakalpojums sniegs lietotājam, kādas ir e-pakalpojuma izmantošanas robežas.

  2. Loģiskā organizācija — ietver jautājumus, kā organizēt e-pakalpojuma izpildes procesu, lai, no vienas puses, tiktu sasniegts e-pakalpojuma definētais izpildes mērķis, un, no otras puses, tiktu ievēroti atšķirīgie ierobežojumi, t. sk. biznesa līmeņa ierobežojumi, tehniskie ierobežojumi un ierobežojumi, kas ir saistīti ar lietotāju kā cilvēku.

  3. Saturs — ietver jautājumus, kā izveidot e-pakalpojuma saturisko (sevišķi tekstuālo) daļu tā, lai e-pakalpojuma izpildes process, t. sk. tā daļas, lietotājam būtu skaidras un saprotamas.

  4. Elementi — ietver jautājumus, kā noformēt e-pakalpojuma soļus, izmantojot plaši izplatītos lietotāja uzvedības šablonus datoru grafiskajā saskarnē un lietotāja pieredzi, lai e-pakalpojuma izpildes process, t. sk. tā daļas, lietotājam būtu skaidras un saprotamas.

  5. Stili — ietver jautājumus, kā vizuāli organizēt un noformēt e-pakalpojuma elementus, lai e-pakalpojuma izmantošanas pieredze no lietotāja puses būtu maksimāli līdzīga latvija.lv portāla un citu tajā esošo e-pakalpojumu izmantošanas pieredzei.

  6. Implementācija — ietver jautājumus, kā tehniski organizēt un realizēt e-pakalpojumu, lai e-pakalpojuma saskarne, no vienas puses, būtu maksimāli atbilstoša prasībām attiecībā uz to, un, no otras puses, būtu pietiekami viegli uzturama un modificējama.

Šis dalījums pa aspektiem nav definēts viennozīmīgi un tie nav neatkarīgi, jo var pārklāties.

Nodaļā ir aprakstītas prasības katram no šiem lietotāja saskarnes aspektiem atsevišķi.

Attēlā ir arī provizoriski parādīts personu loks, kas ir primāri iesaistāms katra aspekta realizācijā. (Tādējādi nav parādītas tādas lomas kā testētājs, projekta vadītājs u. tml.)

E-pakalpojuma lietotāja saskarnes aspekti un to sadalījums pa
iesaistītajām personām

E-pakalpojuma lietotāja saskarnes aspekti un to sadalījums pa iesaistītajām personām