1.4.5 Izstrādes procesa rezultātu izvērtēšana

No lietotāja skatupunkta veikts izvērtējums izstrādes procesa laikā sagatavotajiem rezultātiem ir būtiska cilvēkorientētās izvērtēšanas metodes sastāvdaļa. Izvērtēšana jāveic vairākos posmos, sākot ar projekta koncepciju, turpinot ar sagatavoto prototipu un gatavā produkta izvērtēšanu. Cilvēkorientētās izvērtēšanas procesā ir jāietver:

  1. cilvēkorientētās izvērtēšanas plānošana atbilstoši projekta grafikam;

  2. pietiekami aptveroša testēšana, lai sniegtu jēgpilnus rezultātus par izstrādājamo sistēmu kopumā;

  3. rezultātu analīze, lai noteiktu prioritāros jautājumus un ierosinātu risinājumus;

  4. risinājumu atbilstoša izziņošana, lai izstrādes komanda tos efektīvi izmantotu.

Cilvēkorientētai izvērtēšanai ir šādi galvenie mērķi:

  1. lai ievāktu jaunu informāciju par lietotāja vajadzībām;

  2. lai sniegtu atgriezenisko saiti par risinājuma prototipa priekšrocībām un trūkumiem no lietotāja skatupunkta un tādējādi uzlabotu produktu;

  3. lai novērtētu, vai ir ievērotas lietotāja prasības un sasniegti izvirzītie mērķi;

Cilvēkorientētā izvērtēšanā visbiežāk izmanto divas pieejas:

  1. cilvēkorientētu testēšanu (lietojamības testēšanu);

  2. uz pārbaudi orientētu izvērtēšanu, izmantojot lietojamības un pieejamības vadlīnijas vai prasības.