1.4.4 Risinājuma izstrāde

E-pakalpojuma izstrādi nosaka iepriekš saskaņotās prasības un virkne vadlīniju. Šo vadlīniju mērķis ir noteikt prasības, kuras jāievēro, lai izstrādājamie e-pakalpojumi atbilstu jau izstrādātajam portāla Latvija.lv dizainam, darbotos korekti, sniegtu lietotājam vienveidīgu pieredzi, būtu ērti lietojami. Tādēļ arī izstrādes procesa gaitā ir jāievēro šajās vadlīnijās izvirzītās prasības.

Ja prasību specificēšanas fāzē netika veikta sistēmas prototipu un reālistisku skiču prezentēšana, kas ilustrētu visus e-pakalpojuma darbības scenārijus, tad izstrādes laikā, to savlaicīgi paredzot un iestrādājot izstrādes projekta aktivitāšu plānā, ir jāveic risinājuma precizēšana, iesaistot Pasūtītāja pārstāvjus un gala lietotājus. Prezentācijas mērķis ir ne tikai iepazīties ar izstrādes gaitu, bet arī ietekmēt gala produkta izstrādi, lai tas vairāk atbilstu lietotāju vajadzībām. Tādēļ ir jāparedz, ka no lietotājiem saņemtie ieteikumi un norādījumi tiek fiksēti, saskaņoti un tiek veiktas attiecīgas izmaiņas izstrādājamajā e-pakalpojumā.

Projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto darba dokumentu, skiču, protokolu un to versiju pārvaldība, lai tie tiktu savlaicīgi izziņoti ieinteresētajām personām un tās varētu iesaistīties izstrādes un lēmuma pieņemšanas procesā. Apspriežu laikā izteiktos komentārus un pieņemtos lēmumus nepieciešams dokumentēt, lai vēlāk projekta gaitā varētu pamatot izstrādes virzību un veiktās izmaiņas risinājumā.