1.4.3 Lietotāju prasību specificēšana

Balstoties uz veikto analīzi, intervijām ar lietotājiem vai viņu pārstāvjiem, tiek specificētas izstrādājamā e-pakalpojuma funkcionālās un nefunkcionālās prasības. Ņemot vērā cilvēkorientētu pieeju, ir jābūt skaidri fiksētām arī lietotāju prasībām attiecībā uz paredzamo sistēmas lietošanas kontekstu un darbības mērķiem.

Prasību izstrādes un skaņošanas laikā ar ieinteresēto pušu pārstāvjiem ir nepieciešams prezentēt vizuālos materiālus, kas palīdzētu izprast un precizēt izstrādājamā e-pakalpojuma prasības, kā piemēram, lietotāju darbības scenārijus, biznesa procesu shēmas, vienkāršus prototipus vai skices. Prasību saskaņošanu nav iespējams veikt bez vismaz shematisku lietotāju saskarnes vizuālo prototipu izstrādes, kas ļautu iegūt priekšstatu par lietotāja sadarbību ar sistēmu.

Prasību precizēšanas gaitā var nākties risināt iespējamās pretrunas un konfliktus, piemēram, starp lietotāju vēlmēm un tehniskās realizācijas iespējām. Kompromisu panākšanai ir svarīgi respektēt ieinteresēto pušu viedokļus, meklēt un apskatīt dažādus risinājuma variantus. Vizuālo prototipu izstrāde un loģiski apsvērumi palīdzēs vieglāk atrast kompromisu. Apspriedēs izteiktos komentārus un pieņemtos lēmumus nepieciešams dokumentēt, lai vēlāk projekta gaitā varētu pamatot izstrādes virzību un veiktās izmaiņas risinājumā.

Prasības tiek fiksētas formā, par kādu puses ir vienojušās projektu uzsākot, piemēram, programmatūras prasību specifikācijas formā vai citā. Lai savlaicīgi, vēl pirms izstrādes uzsākšanas, novērstu e-pakalpojuma lietojamības trūkumus un tas atbilstu portāla www.latvija.lv vizuālajam ietvaram, e-pakalpojuma vizuālās izstrādes prasībās (tehniskajā specifikācijā) ir jāiestrādā šajā dokumentā noteiktajās e-pakalpojumu lietotāju saskarnes prasības, kā arī izstrādes rezultāts ir jāpārbauda, izmantojot šajās vadlīnijās iekļauto kontrolsarakstu.