1.4.2 Analīze, lai izprastu un precizētu lietošanas kontekstu

Šīs vadlīnijas nenosaka visus analīzes fāzes uzdevumus un aktivitātes, bet norāda tikai uz veicamajām cilvēkorientētātas izstrādes aktivitātēm.

Analīzes gaitā ir jānoskaidro lietotāju pazīmes, uzdevumi, kā arī organizatoriskā vide, kas nosaka kontekstu, kādā sistēmu lieto. Ir vērtīgi ievākt un analizēt informāciju par pašreizējo darbības kontekstu, lai izprastu un pēc tam precizētu kontekstu, kurā tiks izmantots e-pakalpojums. Analīzes laikā ir jānoskaidro un jāapraksta:

  1. Lietotāji un citas ieinteresētās grupas:

    iespējamas vairākas un dažādas lietotāju un ieinteresēto pušu grupas, kuru vajadzības ir svarīgi apzināt. Nepieciešams noteikt attiecīgās grupas un aprakstīt to galvenos mērķus, vēlmes un ierobežojumus.

  2. Lietotāju un lietotāju grupu pazīmes:

    tiek noteiktas attiecīgās lietotāju pazīmes. Tās var ietvert zināšanas, prasmes, pieredzi, izglītību, apmācības, fiziskās īpašības, paradumus, priekšrocības un spējas. Ja nepieciešams, jādefinē dažādu lietotāju veidu pazīmes, piem., atbilstoši atšķirīgiem pieredzes un fizisko spēju līmeņiem. Lai produkti, sistēmas un pakalpojumi būtu pieejami, tos veido tā, lai tos varētu lietot cilvēki ar visdažādākajām spējām paredzamo lietotāju vidū.

  3. Lietotāju mērķi un uzdevumi:

    ir jānosaka lietotāju mērķi un sistēmas vispārīgie mērķi. Jāapraksta to uzdevumu īpašības, kuri var ietekmēt lietojamību un pieejamību, piem., veidu, kādā lietotāji parasti pilda uzdevumus, darbības biežumu un ilgumu, savstarpējās atkarības un paralēli veicamās aktivitātes. Ja pastāv kāds potenciāls risks, ka uzdevumu varētu paveikt nepareizi (piem., veicot nepareizu pirkumu), tad arī tas ir jāapraksta.

Sistēmas lietošanas konteksts ir jāapraksta pietiekami detalizēti, lai informācija palīdzētu specificēt lietotāju prasības, izstrādāt un testēt e-pakalpojumu.