1.4 Cilvēkorientēts izstrādes process

Cilvēkorientētās izstrādes procesa aktivitātes lielā mērā atbilst vispārīgajiem un izstrādes posmiem [2], bet tajā jābūt šādām galvenajām aktivitātēm:

  1. Cilvēkorientētas izstrādes plānošana (sk. nodaļu)

  2. Analīze, lai izprastu un precizētu lietošanas kontekstu (sk. nodaļu);

  3. Prasību fiksēšana un precizēšana (sk. nodaļu);

  4. Risinājuma izstrāde (sk. nodaļu);

  5. Risinājuma izvērtēšana (sk. nodaļu).

Attēls ilustrē cilvēkorientētas izstrādes procesu aktivitāšu savstarpējo atkarību. Tas neapzīmē stingru lineāru procesu, bet drīzāk norāda uz to, ka katra cilvēkorientētās izstrādes aktivitāte izmanto rezultātus, kas iegūti citu aktivitāšu laikā. Jāņem vērā, ka procesa aktivitātes var atkārtoties vairākas reizes, lai tiktu iegūts visām iesaistītājām pusēm apmierinošs rezultāts.

Cilvēkorientētu izstrādes aktivitāšu savstarpējā atkarība

Svarīgi apzināties, ka cilvēkorientētā izstrādes procesā ļoti būtiska ir atgriezeniskās saites iegūšana, sākot ar sākotnējo koncepciju, tālāk par prototipiem, skicēm, izstrādātam lietotāja saskarnēm, un beidzot ar gatavo produktu. Procesa būtiska sastāvdaļa ir komunikācija starp visām ieinteresētajām pusēm projekta darba grupā. Protams, ka Izstrādātāja puse vada procesu, organizējot intervijas, tikšanās, prezentācijas, gatavojot darba dokumentus, bet aktīvi ir jāiesaistās arī Pasūtītāja potenciālo lietotāju pārstāvjiem, kuru sniegtie ieteikumi, komentāri, norādījumi ir būtiski produkta attīstībā un pieņemšanā.