1.2 Cilvēkorientētas izstrādes principi

Cilvēkorientēta izstrāde pamatojas uz pārliecību, ka izstrāde jāveic, balstoties uz dziļu un detalizētu izpratni par lietotāja vajadzībām. Tāpēc izstrādē jāiesaista lietotāju pārstāvji, kuri nav tikai pasīvi vērotāji, bet aktīvi tiek iesaistīti topošā risinājuma variantu izvērtēšanā. Jāplāno izstrādājamo nodevumu uzlabojumi vairākās iterācijās un izstrādes komandā jāiesaista dalībnieki ar dažādām kompetencēm .

Cilvēkorientētas izstrādes principi:

Princips

Paskaidrojums

Izstrāde balstīta izpratnē par lietotāju vajadzībām, uzdevumiem un darbībām konkrētā vidē

Lai izstrādātu sistēmu, kas nodrošinātu efektīvu plānoto sistēmas biznesa mērķu nodrošināšanu un vienlaicīgi labu lietojamību, ir jāveic darbības, lai izprastu lietotāju vajadzības, veicamos uzdevumus, vides īpašības, ko varam saukt arī par lietošanas kontekstu.

Parasti izpratne tiek iegūta, sadarbojoties ar lietotājiem, kuri pārstāv ietekmētās lietotāju grupas.

Jārēķinās, ka nepieciešamā izpratne var tikt iegūta tikai pēc informācijas apkopošanas, iespējamā risinājuma prezentācijas un atgriezeniskās saites saņemšanas no lietotāju pārstāvjiem.

Lietotāji ir jāiesaista izstrādes procesā

Sistēmas un pakalpojumi ir jāveido, ņemot vērā cilvēku, kuri tās lietos, vajadzības. Jāņem vērā arī citas ieinteresētās grupas, tostarp tos, kurus sistēmu un pakalpojumu lietošana varētu (tieši vai netieši) ietekmēt. Tāpēc jāidentificē visas attiecīgās lietotāju un ieinteresēto pušu grupas un jāiesaista tās analīzes un izstrādes procesā. To var veikt, organizējot intervijas, demonstrējot iespējamos risinājuma variantus, izstrādātās skices un ņemot vērā viņu izteiktos ieteikumus un rekomendācijas.

Sistēmu izstrāde, kas balstīta uz nepietiekamu vai nepilnīgu izpratni par lietotāju vajadzībām, ir viens no galvenajiem sistēmu kļūdu avotiem.

Tāpēc svarīgi arī no Pasūtītāja puses nodrošināt lietotāju piesaisti projektā, piemēram, fokusa grupu organizēšanu, kurās tiek apspriesti un testēti sagatavotie nodevumi.

Izstrādi virza un uzlabo cilvēkorientēta izvērtēšana

No lietotājiem saņemtā atgriezeniskā saite ir izšķirošs informācijas avots cilvēkorientētos analīzes un izstrādes procesos.

Tāpēc sagatavotie nodevumi, piemēram prasību apraksti, bet it īpaši vizuālie nodevumi, kā skices un prototipi ir jādemonstrē iesaistītājiem lietotāju pārstāvjiem, jāsaņem no viņiem komentāri un ieteikumi. Saņemtie komentāri un ieteikumi ir jāfiksē un jāizvērtē. Balstoties uz komentāru analīzi ir jāveic tālāka nodevumu izstrāde vai labošana.

Arī izstrādātās sistēmas testēšanas procesā ir jāiesaista lietotāju pārstāvji, kuru ieteikumi tiek ņemti vērā.

Izstrādes process ir iteratīvs

Pēc prasību aprakstu, skiču un prototipu demonstrācijas tiek veikta jauno un uzlaboto nodevumu versiju gatavošana, kurās ir ņemti vērā lietotāju izteiktie komentāri un ieteikumi.

Projektā ir jāiesaista dalībniekus ar dažādām kompetencēm un prasmēm

Komandai, kas nodarbojas ar cilvēkorientētu izstrādi, nav jābūt lielai, bet pietiekami daudzveidīgai, lai tā spētu sadarboties un varētu pieņemt kompromisa lēmumus atbilstošajos laika termiņos. Izstrādes projekta komandā ieteicams iekļaut dalībniekus, kas ir kompetenti šādās jomās:

  1. lietotāji un citas ieinteresētās grupas (vai tie, kuri pārstāv viņu uzskatus);
  2. speciālisti, kam ir zināšanas par lietotņu domēniem, nozares jautājumiem. Piemēram, jurists, ja lietotne apstrādās juridiska rakstura informāciju;
  3. dizaineris, kas var veikt lietotāja saskarnes, vizuālo skiču dizaina izstrādi;
  4. lietotāju apmācības, lietotāju atbalsta pārstāvji;
  5. citi, atkarībā no izstrādājamās sistēmas specifikas.

Sadarbojoties komandas dalībniekiem ar dažādām prasmēm un pieredzēm, rodas jaunas idejas, kuras var labāk atrisināt sarežģītus jautājumus. Vēl viena no priekšrocībām, ko sniedz daudznozaru komandas pieeja, ir tā, ka komandas dalībnieki vairāk apzinās citu nozaru ierobežojumus un būtību, piemēram, tehniskie speciālisti var kļūt uzmanīgāki pret lietotāju problēmām un lietotāji var vairāk izprast tehniskos ierobežojumus.