Datu apmaiņas izveides sadarbības procedūra (izmantojot VISS IS katalogā reģistrētās tīmekļa pakalpes)

Datu apmaiņa Datu apmaiņa Aģentūra Aģentūra Iestāde Iestāde Datu ņēmējs TP īpašnieks Iestāde – Datu devējs Phase 1. VISS IS katalogā pieejamo tīmekļa pakalpju izpēte 1. VISS IS katalogā pieejamo tīmekļa pakalpju izpēte 2. Tīmekļa pakalpes izmantošanas pieprasījums 2. Tīmekļa pakalpes izmantošanas pieprasījums 3. Piekļuves tiesību pieprasījums testa vidē 3. Piekļuves tiesību pieprasījums testa vidē 4. Piekluves tiesību atvēršana 4. Piekluves tiesību atvēršana 5. Risinājuma izstrāde TP izsaukšanai 5. Risinājuma izstrāde TP izsaukšanai 6. Izsaukumu testēšana 6. Izsaukumu testēšana 7. Piekļuves tiesību pieprasījums produkcijas vidē 7. Piekļuves tiesību pieprasījums produkcijas vidē 8. Piekļuves tiesību atvēršana 8. Piekļuves tiesību atvēršana 9. Izsaukumu veikšana produkcijas vidē 9. Izsaukumu veikšana produkcijas vidē 10. Konsultatīvais atbalsts 10. Konsultatīvais atbalsts  

Jāņem vērā!

Šī procedūra ir saistoša tikai VISS IS katalogā reģistrētajām tīmekļa pakalpēm, izmantojot Pieprasījumu servisu, kas tiks slēgts 2023.gadā.

Saistošās procedūras datu apmaiņai ar API Pārvaldniekā reģistrētajām tīmekļa pakalpēm:

N.p.k.

Solis Soļa apraksts
1. VISS IS katalogā pieejamo tīmekļa pakalpju izpēte

Iestāde, kura vēlas izmantot kādas citas iestādes pārziņā esošu tīmekļa pakalpi datu iegūšanai, veic VISS Informācijas sistēmu servisu kataloga izpēti (sadaļā “Servisi” atrodamas tīmekļa pakalpes sadalījumā pēc to pārziņiem), lai iegūtu informāciju par pieejamām tīmekļa pakalpēm (TP), kuras iespējams izmantot datu saņemšanai.

2.

Tīmekļa pakalpes izmantošanas pieprasījums

Kad atrasta iestādes biznesa nepieciešamībai atbilstošā TP, iestāde sazinās ar Iestādi - datu devēju un vienojas par tās izmantošanu.
3. Piekļuves tiesību pieprasījums testa vidē

Iestāde - datu devējs aizpilda pieprasījuma veidlapu par TP piekļuves tiesību piešķiršanu testa vidē un nosūta to Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

 Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

4. Piekļuves tiesību atvēršana

Aģentūra atver piekļuves tiesības TP testa vidē un par to e-pastā informē Iestādes - datu ņēmēja kontaktpersonu un Iestādi - datu devēju.

Katrai iestādei (datu ņēmējam) tiek veidots unikāls datu apmaiņas kanāls VISS infrastruktūrā, nodrošinot datu apmaiņas kanālā veikto izsaukumu auditpierakstu saglabāšanu.

5. Risinājuma izstrāde TP izsaukšanai

Iestāde veic risinājuma izstrādi TP izsaukšanai, izmantojot VISS pieprasījumu servisu, atbilstoši datu apmaiņas izveides vadlīnijām.

6.
Izsaukumu testēšana Iestāde veic TP izsaukumu testēšanu, lai pārbaudītu, vai TP var izsaukt, izmantojot VISS pieprasījumu servisu, un vai tiek saņemti visi iestādes biznesa vajadzībām nepieciešamie dati no Iestādes - datu devēja informācijas sistēmas. Ja izsaukumi tiek izpildīti sekmīgi, iestāde informē TP pārzini un Aģentūru par gatavību veikt izsaukumus produkcijas vidē. Ja izsaukumus neizdodas sekmīgi veikt, nepieciešams turpināt risinājuma izstrādi (5. punkts).
7. Piekļuves tiesību pieprasījums produkcijas vidē

Iestāde - datu devējs aizpilda pieprasījuma veidlapu par TP piekļuves tiesību piešķiršanu produkcijas vidē un nosūta to Aģentūrai elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu pasts@vraa.gov.lv vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.


8.
Piekļuves tiesību atvēršana Aģentūra atver piekļuves tiesības TP produkcijas vidē un informē par to Iestādes - datu ņēmēja kontaktpersonu un Iestādi - datu devēju.
9. Izsaukumu veikšana produkcijas vidē Iestāde veic pārbaudi, izsaucot TP produkcijas vidē.
10. Konsultatīvais atbalsts Iestāde un tās izstrādātāja pārstāvji visa procesa laikā var saņemt Aģentūras konsultatīvo atbalstu, rakstot uz e-pastu atbalsts@vraa.gov.lv.